Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Latvijas Universitātes 79. starptautiskās
zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 584 lpp.

Collection of research papers of the 79th International Scientific Conference of
the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2021, 584 pages.

Redkolēģijas priekšsēdētājs: prof. Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Redkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks: prof. Carlo Amatucci, Neapoles Federika II universitāte, Itālija

https://doi.org/10.22364/juzk.79

ISBN 978-9934-18-679-0 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-680-6 (PDF)

 

Saturs / Content

Ievads

Jānis Kārkliņš. Pirkuma līguma objekta izpratne jauno patērētāju pirkuma direktīvu gaismā / Understanding the Object of Purchase Agreement in the Light of the New Consumer Sales Directives
Vadims Mantrovs. Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam izpratne patērētāja digitālā pirkuma direktīvā (Direktīvā 2019/770) / Understanding of the Conformity of Digital Content or Digital Service with a Contract Within the Digital Consumer Sale Directive (Directive 2019/770)
Edvīns Danovskis. Videokonferenču izmantošanas perspektīvas valsts pārvaldes un privātpersonu saziņā / Perspectives of Videocall Use in Communication Between Government and Private Persons

STARPTAUTISKO UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU SEKCIJA
Kristīne Dupate. Gender Equal Access to Goods and Services / Dzimumlīdztiesīga piekļuve precēm un pakalpojumiem
Vija Kalniņa. Kā izturēt Uber testu. EST secinājumi lietā C-62/19 Star Taxi App / How to Pass the Uber Test. CJEU Conclusions in the Case C-62/19 Star Taxi App
Irēna Kucina. Tiesiskuma nodrošināšanas instrumenti Eiropas Savienības rīcībā – līdzšinējie un jaunais papildinājums / Instruments of European Union for Upholding Rule of Law – Existing Mechanisms and New Additions
Ieva Miļūna. ANO Drošības padomes prakse valstu atbildības gaismā (1945–1975) / Practice of UN Security Council in Light of State Responsibility (1945–1975)
Linda Bīriņa. Informācijas avotu aizsardzība – žurnālista tiesības vai pienākums? / Protection of Journalist’s Information Sources – Right or Duty?
Mārtiņš Birģelis. Konvencijas par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām nepieciešamība / Necessity for a Treaty on Business and Human Rights
Inga Kačevska. Ņujorkas konvencijas par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi V panta otrās daļas piemērošanas problemātika / Applicability Problems of Article V(2) of the New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Aleksandrs Fillers. Tiesas jurisdikcija saskaņā ar Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) / Court Jurisdiction Pursuant to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)

CIVILTIESĪBAS MAINĪGU APSTĀKĻU LAIKĀ
Jānis Rozenfelds. Atbildība par preču zīmes tiesību pārkāpumu / Liability for Violation of Trade Mark Rights
Kaspars Balodis. Apstākļu izmaiņu ietekme uz līguma saistošo spēku un labas ticības princips / Impact of Change in Circumstances on Binding Force of Contract and Principle of Good Faith
Erlens Kalniņš. Piespiedu servitūtu nodibināšana pret atlīdzību / Establishment of Coercive Servitudes Against Remuneration
Edijs Brants. Pierādīšanas nasta atbildības par vainojamu rīcību piemērošanā / The Burden of Proof in Determination of Fault-Based Liability
Aleksandrs Fillers. Noilguma regulējums Latvijas civiltiesībās / The Legal Regime of Extinctive Prescription in Latvian Civil Law 
Ritvars Purmalis. Mākslīgais intelekts un nākotnes regulējuma dilemma / Artificial Intelligence and Future Regulatory Dilemma
Pauls Zeņķis. Obligāciju veidu un civiltiesiskās apgrozības attīstība / Development of Bond Types and Civil Circulation
Germans Pavlovskis. Aizdevuma līguma priekšlīguma regulējuma mijiedarbība ar apstākļu izmaiņu klauzulu / Interaction of Pre-Contractual Regulation of Loan Contract with Changed Circumstances Clause
Laura Kadile. Gribas izpauduma nozīme tiesiska darījuma noslēgšanā / The Meaning of Expression of Intent in Legal Transactions
Lauris Rasnačs. Interešu līdzsvara apsvērumi Komerclikuma 172. panta sestajā daļā noteiktā prasības celšanas termiņa vērtējumā / Considerations Regarding the Balance of Interests in Analysis of Time Bar for Filing a Claim, Provided in the Sixth Paragraph, Article 172 of Commercial Law
Gaidis Bērziņš. Apstākļu izmaiņas ietekme uz spēkā stājušos tiesas spriedumu / Impact of Change in Circumstances on Judgement in Force
Kristīne Zīle. Mantojuma masas juridiskā daba jeb “kas lācītim vēderā?” / Legal Nature of the Estate or – “More Than Meets the Eye?”
Alise Reide. Mantojuma līguma sekas un to juridiskā daba / Consequences of an Inheritance Contract and Its Legal Nature
Daina Ose. Valsts nodevas regulējuma atsevišķie aspekti un prakses īpatnības civilprocesā / Certain Aspects of the State Fee Regulation and Peculiarities of Practice in Civil Proceedings
Inese Lībiņa-Egnere. Civilprocesuālās aizsardzības pret vardarbību tiesību normu piemērošanas problemātika un aktuālie grozījumi normatīvajā regulējumā / Challenges and Recent Regulatory Amendments Concerning Application of Legal Provisions for Civil Procedural Protection Against Violence
Mārcis Krūmiņš. Apelācija un ar to saistītie procesuālie jautājumi / Appeal and Related Procedural Issues
Zanda Dāvida. Digitālā satura nodošana apmaiņā pret patērētāja piekrišanu personas datu apstrādei / Providing Digital Content in Exchange for Consumer Consent to Processing of Personal Data
Stella Kaprāne. Sporta preču zīmes / Trademarks in Sports

TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES ZINĀTŅU GADSIMTS LATVIJAS TIESISKAJĀ SISTĒMĀ
Jānis Lazdiņš. Jānis Pliekšāns tiesību idejas meklējumos Raiņa filozofijā / Jānis Pliekšāns in Search of the Idea of Law in Rainis’ Philosophy
Daiga Rezevska. Nacionālās tiesību avotu doktrīnas attīstība gadsimta laikā / Development of the National Doctrine of Sources of Law During the Last Century
Diāna Apse. Radošums, ražošana un tiesību zinātne / Creativity, Production and Legal Science
Jānis Pleps. Tiesību teorija Latvijā starpkaru periodā / Legal Theory in the Interwar Period in Latvia

TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES AKTUĀLIE PROBLĒMJAUTĀJUMI
Viktorija Soņeca. Stambulas konvencijas ratificēšana Eiropas Savienības personā pretēji visu Eiropas Savienības dalībvalstu piekrišanai / Ratification of Istanbul Convention by European Union Contrary to Consent of All Member States of European Union
Andrejs Stupins. Satversmes tiesas loma leģisprudences attīstībā / Role of the Constitutional Court of the Republic of Latvia in the Development of Legisprudence
Solvita Harbaceviča. Tieslietu padomes lēmumu efektivitāte / Effectiveness of Judicial Council’s Decisions
Zoja Bruģe. Būvprojekta apstiprināšana Latvijā 1920.–1940. gadā / Building Plan Approval Process in Latvia in 1920–1940
Signe Skutele. Francijas tiesību ietekme uz izmeklēšanas tiesneša institūta izveidi Krievijas impērijas 1864. gada tiesu reformas ietvaros / Impact of French Law on Establishment of Examining Magistrate Institute in Framework of 1864 Judicial Reform in Russian Empire
Diāna Adamoviča. Tiesu varas jēdziens leģitimācijas kontekstā / Concept of Judiciary in the Context of Legitimacy
Iveta Pazare. Satversmē ietverto vērtību jēdzienu satura konkretizēšana starp jurisprudences un politikas dzirnakmeņiem / Specification of the Content of Values Found in the Constitution in Light of Law-Politics Collision
Daira Sergejeva. Noziedzīgi iegūtas mantas institūta tiesiskais regulējums Latvijas Republikā starpkaru periodā / Legal Regulation of the Institute of Criminally Acquired Property During the Interwar Period in the Republic of Latvia
Dina Gailīte. Likums runā latviski: cīņas par juridisko valodu “Tieslietu Ministrijas Vēstneša” lappusēs / The Law Speaks Latvian: Arguments About Legal Language in the Journal of the Ministry of Justice

STUDENTU SEKCIJA
Dāvids Gurevičs. Cietušā interešu aizsardzība kriminālprocesā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu / Protection of Victim’s Interests in Criminal Proceedings Regarding Infringement of Intellectual Property Rights
Tomass Hodosevičs. Varas dalīšana Latvijā. Parlaments un valdība – amatu savienošana / Separation of Powers in Latvia. Parliament and Government – Overlapping

MEDIĀCIJĀ UZKRĀTĀ PIEREDZE – VĒRTĪGĀS ATZIŅAS UN IZAUGSMES IESPĒJAS
Dana Rone. Konfidencialitātes princips mediācijā un tā izņēmumi / Confidentiality Principle in Mediation and Its Exceptions

VALSTSTIESĪBU AKTUĀLIE JAUTĀJUMI
Ringolds Balodis. Par tautas tiesībām un faktiskām iespējām grozīt Latvijas Republikas Satversmi / On People’s Rights and Actual Capacity to Amend the Constitution of the Republic of Latvia
Jautrīte Briede. Procesuālās autonomijas princips un tā ietekme uz nacionālo tiesību sistēmu / Principle of Procedural Autonomy and Its Impact in National Legal System
Anita Kovaļevska. Faktiskās rīcības klasifikācija jeb faktiskās rīcības veidi / Types of Real Action
Vadims Reinfelds. Finanšu līdzekļu arests tiesību uz īpašumu aizstāvības kontekstā / Seizure of Funds in Context of Property Right Protection
Viktorija Katajeva. Atteikšanās no militārā dienesta izpildes pacifisma vai principiālu iebildumu dēļ / Refusal to Perform Military Service Due to Pacifism or Principled Opposition
Džeina Gaile. Samērīguma principa izpratne un piemērošana publiskajā iepirkumā iesniegta piedāvājuma izvērtēšanā / Understanding and Application of Principle of  Proportionality in Evaluation of a Tender Submitted in Public Procurement
Elīna Pankrate. Publiskas personas neatbilstošas rīcības ar finanšu līdzekļiem ietekme / Impact of Inappropriate Operations with Financial Resources by a Public Person
Aleksandrs Kuzņecovs. Parlamentārās kontroles īstenošanas īpatnības un problēmjautājumi Covid-19 pandēmijas laikā / Peculiarities and Problems of Implementing Parliamentary Control During the Covid-19 Pandemic
Inga Bērtaite-Pudāne. Pieteikuma tiesības administratīvajā tiesā: nacionālo tradīciju un Eiropas Savienības tiesību savstarpējā mijiedarbība / Standing Before the Administrative Court: Interaction Between National Traditions and European Union Law

KRIMINĀLTIESISKO NORMU SKAIDRĪBA, SAPROTAMĪBA UN SISTĒMISKUMS – AKTUĀLĀS PROBLĒMAS MŪSDIENU LATVIJĀ
Uldis Krastiņš. Prettiesiskuma izpratnes problemātika krimināltiesībās / Problems of Understanding Unlawfulness in Criminal Law
Evija Vīnkalna. Krimināllikuma vispārīgās daļas normu attīstība, skaidrība un saprotamība / Development, Clarity and Comprehensibility of the General Part of the Criminal Law
Māris Leja. Vai Krimināllikuma norādes par noziedzīgo nodarījumu vainas formām ir pietiekoši skaidras? / Does the Criminal Law Differentiate Among the Various Forms of Mens Rea Clearly Enough?
Valentija Liholaja. Prostitūcijas definīcijas nepilnības un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumi / Shortcomings in Definition of Prostitution and  Related Crime Qualification
Diāna Hamkova. Maksāšanas līdzeklis un dati, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, kā noziedzīga nodarījuma priekšmets / Means of Payment and Data Enabling Illegal Use of Payment Instrument 
Toms Čevers. Tiesību normu interpretācijas nozīme tiesību normu kvalitātes sekmēšanā: Krimināllikuma 191. panta gadījums / Importance of Interpretation of Legal Norms to Promote Quality of Legal Norms: the Case of Section 191 of the Criminal Law of the Republic of Latvia
Ārija Meikališa. Izmeklētāja un prokurora darbības kontrole un uzraudzība pirmstiesas procesa laikā / Control and Supervision of Activities of Investigator and Prosecutor During Pre-Trial Process
Oskars Kulmanis. Pierādījumu pārbaude kriminālprocesā / Verification of Evidence in Criminal Proceedings
Ērika Gribonika. Līdzsvars starp atklātumu un interesēm izskatīt lietu slēgtā tiesas sēdē Kriminālprocesa likumā un tā piemērošanā praksē / Balance Between Openness and Interests to Hold a Hearing in Camera in the Criminal Procedure Law and Its Application in Practice
Gunārs Kūtris. Kriminālprocesuāla, civilprocesuāla vai administratīvi procesuāla konfiskācija / Confiscation or Forfeiture in Criminal, Civil or Administrative Proceedings
Jānis Maizītis. Vienkāršotie procesi – līdzsvara meklējumos starp taisnību un ātrumu / Simplified Criminal Proceedings – in Search of Balance Between Justice and Speed