Atbildīgajam par rakstu krājuma veidošanu ir jākoordinē visu iesaistīto autoru darbs un jāsagatavo kopējais manuskripts iesniegšanai izdevniecībā.

1. Jāpārdomā rakstu krājuma struktūra un jāizstrādā vadlīnijas (vai jāvērš rakstu autoru uzmanība uz jau iepriekš izstrādātu rakstu krājuma standartu), lai visi iesniegtie raksti atbilstu kopējam stilam un būtu sagatavoti pēc vienota principa:

  • virsrakstu līmeņi,
  • ziņas par autoru,
  • anotācijas,
  • atslēgvārdi,
  • atsauču un literatūras saraksta veidošanas princips,
  • nepieciešamās raksta daļas svešvalodā u. tml.

2. Rūpīgi jāizvērtē autoru iesniegtie raksti, vai tie ir pietiekamā zinātniskā un publicēšanai derīgā līmenī.

3. Jākoordinē zinātnisko redaktoru un autora sadarbība, labojumu iestrāde raksta manuskriptā.

4. Jāatbalsta valodas redaktora vai korektora un autora sadarbība, saskaņojot korektūras.

5. Jāsadarbojas ar izdevniecības darbiniekiem darba tapšanas gaitā un jāapstiprina drukāšanai sagatavotais darbs.