Autoram, gatavojot sava darba tekstu publicēšanai, jāapsver daudzi svarīgi jautājumi. Tie tālāk apkopoti ieteikumu veidā, lai palīdzētu veiksmīgāk izstrādāt publikāciju, sagatavot manuskriptu iesniegšanai izdevniecībā.

1. Skaidri jāapzinās/jāformulē darba mērķis: ko autors vēlas pateikt un kam darbs ir adresēts (no tā atkarīga valodas sarežģītība, terminu lietojums).

2. Jāizplāno darba struktūra:

  • izdevējziņas (zinātniskie recenzenti, lēmumi par darba sagatavošanu publicēšanai, ziņas par atbalstītājiem u. tml. pēc nepieciešamības);
  • priekšvārds un/vai ievads;
  • pamatteksta plānojums (nodaļu plašums, virsrakstu līmeņi, bibliogrāfisko norāžu un atsauču stils, ilustratīvie materiāli);
  • nobeigums (kopsavilkums, pielikumi, alfabētiskie rādītāji) u. tml.

3. Ja darbā iesaistīti arī citi autori, kopīgi jāvienojas par darba struktūru: cik garas nodaļas, cik līmeņu virsraksti, kāds būs teksta noformējums (fonta veids un lielums, vienkāršs teksts vai teksts ar paraugu, definīciju, shēmu u. tml. iekļāvumiem), pēc kāda stila veidojamas atsauces, attēlu un tabulu paraksti.

4. Jāatceras par autortiesībām (attēliem, datiem, citātiem u. tml.). Nepieciešamības gadījumā jau laikus jākārto ar autortiesībām saistīto licenču, līgumu un citu jautājumu risināšana.

5. Jāizstrādā satura rādītājs.

6. Jāizvēlas piemērota bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēma.

7. Uzmanīgi jāpārraksta visi izmantotie svešvalodu vārdi, sevišķi – īpašvārdi. Ja autors nezina, kā ārzemju autora vārdu, uzvārdu latviskot, tas jāatstāj oriģinālrakstībā (vai angļu valodā).

8. Teksts jāraksta pēc izstrādātā plāna, izmantojot vienkāršus tehniskos līdzekļus tradicionālā veidā, arī tabulas jāveido Word programmā (nedrīkst iekopēt tabulas no citiem avotiem kā attēlus, resp., nerediģējamā formātā; un nav vēlams Word tekstā iekļaut atsevišķi veidotus teksta blokus).

9. Ja manuskriptā izmantoti attēli, izdevniecībā tie papildus būs jāiesniedz kā atsevišķas labas kvalitātes datnes (piem., .jpg, .eps, .pdf, .tiff, .png); diagrammas, grafiki u. tml. jāiesniedz rediģējamā formātā (piem., .pdf, Excel)

10. Vēlams jau laikus apsvērt idejas publikācijas vāka vizuālajam noformējumam.

11. Ja darbam (arī rakstam) paredzēts piesaistīt doi kodu, akadēmiskās prakses labais tonis ir, veidojot literatūras rādītāju, bibliogrāfiskajās norādēs norādīt arī citu avotu doi, ja tas ir piešķirts.

12. Pirms manuskripta iesniegšanas izdevniecībā, rūpīgi jāpārlasa viss uzrakstītais!

Jautājumus, kas radušies darba gaitā pēc manuskripta uzrakstīšanas un iesniegšanas izdevniecībā, var risināt kopā ar izdevniecības redaktoru, kas labprāt uzklausa autoru un priecājas par veiksmīgu sadarbību!