LU Akadēmiskais apgāds sagatavo (rediģē, dizainē, maketē) augstas mākslinieciskās kvalitātes oriģinālus poligrāfiskus darbus (bukletus, plakātus, rakstu krājumus, grāmatas u. c. darbus), sagatavo vizītkartes, promocijas darbus un kopsavilkumus, konferenču tēžu grāmatas un citus materiālus atbilstoši LU stilam, apstiprinātiem standartiem, kā arī nodrošina izstāžu materiālu sagatavošanu, elektroniskas publikācijas, organizē drukāšanas darbus un gatavās produkcijas piegādi pasūtītājam.

Darba izmaksas veido

1) apgāda pakalpojumi (korektūra, literārā rediģēšana, tehniskā rediģēšana, dizaina izstrāde, attēlu sagatavošana, maketēšana);

2) tiražēšana (izmaksas atkarīgas no darba formāta, izmantotā papīra, kopējā lappušu skaita, teksta un attēlu krāsainības, izdevuma sējuma veida, tirāžas lieluma).

Informācija par darba iesniegšanas kārtību

Darba pieteikuma veidlapa