Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 500 lpp.

Protecting values enshrined in Constitution: perspectives of different fields of law. Collection of research papers of the 77th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2019, 500 pages.

Redkolēģijas priekšsēdētāja: Prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitāte, Latvija

Redkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks: Prof. Carlo Amatucci, Neapoles Federika II universitāte, Itālija

https://doi.org/10.22364/juzk.77

ISBN 978-9934-18-445-1

 

Saturs / Content

Ievads

PLENĀRSĒDE “SATVERSMĒ NOSTIPRINĀTO VĒRTĪBU AIZSARDZĪBA: DAŽĀDU TIESĪBU NOZARU PERSPEKTĪVA”
Sanita Osipova. Valoda kā konstitucionāla vērtība / Language as a Constitutional Value
Daina Ose. Procesuālās ekonomijas principa un tiesību uz taisnīgu tiesu mijiedarbība / Interaction Between Principle of Procedural Economy and Right to a Fair Trial
Kristīne Strada-Rozenberga. Nevainīguma prezumpcija: kas tā ir, ko un kāpēc paredz? / Presumption of Innocence: What Is It, What  Does It Determine, and Why?

SEKCIJA “SATVERSMĒ NOSTIPRINĀTO VĒRTĪBU KRIMINĀLTIESISKĀ AIZSARDZĪBA”
Uldis Krastiņš. Vainas psiholoģiskā koncepcija Krimināllikumā / Psychological Conception of Guilt in the  Criminal Law
Valentija Liholaja. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un  tiesības uz taisnīgu tiesu / Qualification of Criminal Offences and  Right to a Fair Trial
Diāna Hamkova. Krimināltiesību normas skaidrība kā  konstitucionāla vērtība / Clarity of Legal Provisions in Criminal Law as Constitutional Value
Evija Vīnkalna. Krimināltiesību normu saprotamība un  sistēmiskums / Comprehensibility and Systemicism of the  Criminal Law Provisions
Gunārs Kūtris. Tiesības uz īpašumu un īpašuma konfiskācija / Right to Property and Confiscation of  Property
Jānis Maizītis. Apsūdzēto tiesību vienlīdzība likuma un tiesas priekšā vienkāršotajos procesos / Equality of Accused Persons’ Rights Before Law and Court in Simplified Proceedings
Ārija Meikališa. Personas tiesību uz brīvību atņemšana kriminālprocesa gaitā  – daži aktuāli tiesisko priekšnoteikumu aspekti Latvijas kriminālprocesa tiesībās / Deprivation of a Person’s Right to Liberty in the Course of Criminal Proceedings  – Some Topical Aspects of  Legal Preconditions in Latvian Criminal Procedure Law

SEKCIJA “VĀRDS DOKTORANTIEM KRIMINĀLTIESĪBĀS”
Toms Čevers. Nelikumīgas priekšmetu starptautiskas aprites kriminalizācija sabiedrības drošības kā konstitucionālas vērtības aizsardzības interesēs / Criminalization of Illegal International Movement of Items for the Protection of Public Security as a Constitutional Value
Juris Janums. Blokķēdes krimināltiesiskās aizsardzības aspekti / Criminal Law Issues Regarding Legal Protection of Blockchain
Juris Balodis-Bolužs. Elektroniskā pierādījuma identitātes saturiskais definējums / Identity of Electronic Evidence: Material Definition
Armands Smans. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – aktuālās problēmas / Renewal of Criminal Proceedings in Connection with Newly Disclosed Circumstances  –  Current Problems
Oskars Kulmanis. Kriminālprocesa pamatprincipu pārkāpumu ietekme uz pierādījumu pieļaujamību / Influence of Infringement of Fundamental Principles of Criminal Procedure on the  Admissibility of Evidence

SEKCIJA “PRIVĀTTIESĪBU PILNVEIDOŠANAS PROBLĒMAS I”
Jānis Rozenfelds. Hipotekārā parādnieka un kreditora interešu nodrošināšana maksātnespējas procesā / Securing Interests of Mortgage Debtor and  Creditor During Insolvency Procedure
Kalvis Torgāns. Cesijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība / Regulation of Assignment (Cessiō) Requires Improvements
Jānis Kārkliņš, Kristīne Zīle. Neatņemamās daļas tiesīgā prasījuma par neatņemamās daļas izdošanu noilgums dāvinājuma gadījumā / Prescription Period of the Eligible Claimant’s Right to Claim for Transfer of  Preferential Share in Case of Donation
Erlens Kalniņš. Netaisni iedzīvotā atprasījums tiesiskā pamata “vēlākas atkrišanas” dēļ / Reclaim of Unjust Enrichment When the Legal Grounds for Acquisition Have Ceased to Exist
Jānis Kubilis. Likumiskie procenti delikttiesiskās atbildības gadījumā / Statutory Interest in Case of Non-Contractual Liability
Lauris Rasnačs. Tiesības uz iebildumiem šķīrējtiesas procesā / Rights to Objections in Arbitration Proceedings
Edijs Brants. Ļauna nolūka koncepts un tā konstatēšanas priekšnoteikumi saistību  tiesībās / Concept of Wrongful Intent and Its Preconditions in Obligation Law

SEKCIJA “PRIVĀTTIESĪBU PILNVEIDOŠANAS PROBLĒMAS II”
Vadims Mantrovs. Apdrošināšanas līguma likums un 33  izmaiņas vispārīgajā apdrošināšanas līguma regulējumā / Insurance Contract Act and 33 Amendments to General Regulation of Insurance Contract
Martins Osis. Atteikšanās un atsaukums civilprocesā / Withdrawal and Revocation in Civil Procedure
Mārcis Krūmiņš. Judikatūra un tiesas spriešana / Case Law and Arbitration of Justice
Evija Novicāne. Valdes locekļa pienākums rīkoties kapitālsabiedrības (dalībnieku) interesēs / Duty of the Management Board Member to Act in Interests of Company (Its  Shareholders)
Zanda Dāvida. Sacīkstes princips un patērētājs / Adversarial Principle and Consumer

SEKCIJA “STARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBAS”
Inga Kačevska, Baiba Rudevska. Eiropas maksājuma rīkojums: solītais un  skaudrā realitāte / European Payment Order: Promises and Sobering Reality
Irēna Kucina. Pārrobežu patērētāju strīdi: Eiropas tiesu izvēles iespējas potenciālās tiesvedības nolūkos / Cross-Border Consumer Disputes: Possible Choices for European Courts of Potential Litigation Purposes
Mārtiņš Dambergs. Pierādīšanas standarts Sporta šķīrējtiesas lietās par antidopinga noteikumu pārkāpumiem un publiskā kārtība / Standard of Proof in Court of Arbitration for Sport in Antidoping Cases and Ordre Public
Edgars Gūte. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz sporta tiesību attīstību. “Klases huligāns” vai “apzinīgs klases vecākais”? / European Union’s Influence on Development of Sports Law. “Class Bully” or a Responsible “Class  President”?
Laura Valtere. Intelektuālā īpašuma un starptautisko investīciju aizsardzības mijiedarbība / Interaction of Intellectual Property and Intenrational Investment Protection
Juris Rudevskis. Musulmaņu kafālas pielāgošana Latvijas tiesību sistēmai: adopcija vai  aizbildnība? / Adaptation of the Islamic Kafala to the Latvian Legal System: Adoption or  Guardianship?

SEKCIJA “STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS UN EIROPAS  SAVIENĪBAS  TIESĪBAS”
Edmunds Broks. The Idea of International Community / Starptautiskās kopienas ideja
Linda Bīriņa. Izlūkošanas darbību ietekme uz žurnālistu informācijas avotu aizsardzību  – Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse / Intelligence Activities’ Impact on Journalists’ Information Source Protection  – Case Law of the European Court of Human Rights
Mārtiņš Birģelis. Šķēršļi piekļuvei tiesai Eiropas Savienībā lietās par transnacionālo uzņēmumu pieļautajiem cilvēktiesību pārkāpumiem / Barriers to Access to Justice in the European Union in Cases of Human Rights Violations Committed by Transnational Corporations
Arnis Buka, Lolita Bērziņa. Controlling Obligation to Make References for Preliminary Rulings: Recent Case Law of European Courts / Uzraugot pienākumu pieprasīt prejudiciālus nolēmumus: jaunākā Eiropas tiesu prakse
Irēna Ņesterova. Drošības jēdziens un ietekme uz datu aizsardzības tiesību attīstību Security / Notion and Impact on the  Development of Data Protection Law
Vija Kalniņa. Līdzdalības ekonomikas riski kā pamats pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežošanai / Risks of Sharing Economy as a Ground for Limiting the Free Movement of Services
Sandris Laganovskis. Pēdējie šķēršļi vienota spēka Eiropas patentam / Final Obstacles for the European Patent with Unitary Effect

SEKCIJA “TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES AKTUĀLIE PROBLĒMJAUTĀJUMI”
Dina Gailīte. Pirmie latviešu juridiskie izdevumi  – tiesiskās pašapziņas un juridiskās kultūras veicinātāji / The First Latvian Legal Periodicals  – Promoters of Judicial Confidence and Legal Culture
Egons Rusanovs. Rietumeiropas vēsturiskās kriminālprocesa doktrīnas evolūcijas nekonsekvences un problēmas Latvijā / Inconsistencies and Problems in the Evolution of Western Europe’s Historical Doctrine of Criminal Proceedings in Latvia
Viktorija Soņeca. Tiesiskuma apdraudējums. Polijas  piemērs /Rule of Law Crisis. Poland

SEKCIJA “TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES IZAICINĀJUMI LATVIJAS TIESISKAJĀ SISTĒMĀ PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS”
Diāna Apse. Profesors Konstantīns Čakste. Ziedojums uz tautas brīvības altāra. Personības, kas savieno laikus / Professor Konstantīns Čakste. Sacrifice on  Altar  of Nation’s Freedom. Personalities  Bridging Times
Elīna Grigore-Bāra. Taisnīguma nozīme tiesiskās iekārtas pārveidošanā / Role of Justice in Transforming the Legal System
Sandis Bērtaitis. Tiesību normas izpratnes transformācija Latvijas tiesību sistēmā: ceļā no sankcijas uz sociālo atzīšanu / Transformation of Concept of Legal Rule in Legal System of Latvia: on the Way from Sanction to Social Acceptance
Jānis Pleps. Nosargāt parlamentārismu: 5.  Saeima  un Satversme / To Protect Parliamentary System: the 5th Saeima and the Constitution

SEKCIJA “VALSTSTIESĪBU AKTUALITĀTES TEORIJĀ UN PRAKSĒ”
Anita Rodiņa.  Aktualitātes satversmes tiesas procesā / Current Developments in Constitutional Court Procedure
Edvīns Danovskis. Administratīvās atbildības likuma pamatnoteikumu svarīgākās nostādnes / Important Notions of Basic Provisions of  Administrative Liability Law
Jānis Priekulis. Valsts varas orgānu apkalpojošās iestādes / Supporting Authorities for State Organs
Aleksandrs Potaičuks. OLAF ziņojuma ietekme uz lietu izskatīšanu administratīvajā tiesā / Impact of OLAF’s Report on Adjudication of Cases Before Administrative Courts
Elīna Freimane. Tirgus nepilnība kā pamats publiskas personas tiesībām veikt komercdarbību / Market Failure As  a  Basis for  the Right  of  a Public Person  to Pursue Commercial  Activity