Raščevska, M. (red). Psiholoģiskās novērtēšanas skrīninga instrumentu komplekta izstrāde bērnu agrīnās attīstības risku atpazīšanai. 1. sējums. Skrīninga konstruktu teorētiskais pamatojums un attīstības veicināšanas intervenču pieejamība. Kolektīva monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 289. lpp.
ISBN 978-9934-36-179-1
ISBN 978-9934-36-180-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/psnsk.1.24 

   

Bela, Baiba, Mieriņa, Inta. Diasporas organizāciju kapacitātes un vajadzību pētījums: pētījuma rezultāti. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 80 lpp.
ISBN 978-9934-36-161-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/dop.23

 

Porvoo Agreement: A Way Forward. Scientific editor: Valdis Tēraudkalns. Riga: University of Latvia Press, 2023. 108 pages.
ISBN 978-9934-36-073-2
ISBN 978-9934-36-138-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/vtpa.23 

 

Ločmele, Klinta, Uzule, Laura. Diasporas mediju pētījums. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 53 lpp.
ISBN 978-9934-36-133-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/dmp.23 

 

Namsone, Dace (zin. red.). Datu zinātība skolai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 200 lpp.
ISBN 978-9934-36-117-3
ISBN 978-9934-36-118-0 (PDF)
https://doi.org/10.22364/dzs.23

 

Irēna Barkāne. Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā. Privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 328 lpp.
ISBN 978-9934-36-097-8
ISBN 978-9934-36-098-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/cnmil.23 

 

Edvīns Danovskis. Latvijas Universitātes Satversmes komentāri. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 104 lpp.
ISBN 978-9934-36-056-5
ISBN 978-9934-36-057-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lu.sk.2023

 

Aija van der Steina, Inese Runce (zin. red.). Sarežģītais mantojums: holokausta vietas Latvijā tūrisma un atmiņas kultūras mijiedarbībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 349 lpp.
Recenzētā zinātniskā kolektīvā monogrāfija tapusi Latvijas Zinātnes padomes finansētā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu (MemoTours)”. Projekta Nr. lzp-2019/1-0241.
Kolektīvā monogrāfija apstiprināta publicēšanai Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 2023. gada 30. maija sēdē (protokols Nr. 8).
ISBN 978-9934-36-040-4
ISBN 978-9934-36-041-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/RAXF4831

 

Kalniņa, Ieva (zin. red.). Ēdiena reprezentācijas kultūrā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 328 lpp.
Monogrāfijas izdošana apstiprināta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Domes sēdē 2023. gada 26. jūnijā, lēmuma Nr. 25-3/66.
Kolektīvās monogrāfijas sagatavošanu un izdošanu finansējusi Latvijas Zinātnes padome, projekts “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts”, projekts Nr. lzp-2019/1-0294.
ISBN 978-9934-36-046-6
ISBN 978-9934-36-047-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/erk.23

 

Baiba Bela un Līga Rasnača (zin. red.). Sociālā darba vārdnīca. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 640 lpp.
Vārdnīca izstrādāta LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.
ISBN 978-9934-18-910-4
https://doi.org/10.22364/sdtv.23
 

 

Dupate, Kristīne. Naida noziegumi un naida runa. Starptautiskie standarti un Latvijas tiesiskais regulējums un prakse. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 128 lpp.
Pētījums veikts projektā Capacity building and awareness rising to prevent and counter intolerance in Latvia — CALDER (Rīcībspējas attīstība un izpratnes celšana neiecietības novēršanai Latvijā – CALDER) Nr. 963736-CALDER-REC-AG-2020/REC-RRAC-RACI-AG-2020/LU, LU Nr. ZD2021/21118
ISBN 978-9934-36-023-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/WHJW2831

     

Zelče, Vita, Lasmane, Skaidrīte, Zitmane, Marita (red.). Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 504 lpp. : il.
Kolektīvā zinātniskā monogrāfija sagatavota un izdota Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektā “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” (lzp-2018/2-0260)
ISBN 978-9934-18-999-9
ISBN 978-9934-18-860-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lmepe.23 

     

Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips. Zin. red. Ā. Meikališa, K. Strada-Rozenberga. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 296 lpp.
Monogrāfija sagatavota Eiropas Savienības fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.  3.4.1.0/16/I/001) ietvaros (projekta vadītāja: Kristīne Strada-Rozenberga), veicot pētījumu “Kriminālprocesa obligātuma principa ietekme uz kriminālprocesa efektivitāti”.
ISBN 978-9934-18-964-7
ISBN 978-9934-18-965-4 (PDF)
https://doi.org/10.22364/kpol.23

   

Šteinbuka, I., Bogdanova, O. (eds). Towards Climate Neutrality: Economic Impacts, Opportunities and Risks : reviewed monograph. Riga: University of Latvia Press, 2023. 272 pages.
The monograph has been prepared and published within the framework of the Ministry of Economics research project “Modeling and analysis of the economic impact of climate goals” at the University of Latvia Faculty of Business, Management and Economics Productivity Research Institute “UL think tank LV PEAK”.
ISBN 978-9934-18-947-0
ISBN 978-9934-18-948-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/tcn.23

 

Māris Kļaviņš. Radioaktivitāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 156 lpp.
Monogrāfija izdota ar Latvijas Universitātes Eksakto, dabas un dzīvības zinātņu padomes 2023. gada 9. februāra sēdes lēmumu Nr. 1.
Mācību grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar radioaktivitātes fenomenu, jautājumiem par atoma kodola stabilitāti, radioaktīvo elementu, starojuma iedarbību un izmantošanas iespējām.
ISBN 978-9934-18-944-9
https://doi.org/10.22364/mkr.23

Kopīgo resursu pārvaldība krīžu saplūšanas laikā (PDF, 4.02 MB)
Zinātniskie redaktori: Dr. sc. soc. Aija Zobena un Dr. sc. soc. Renārs Felcis
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 184 lpp.
Kolektīvā monogrāfija izstrādāta Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (FLPP) Nr. LZP-2019/1-0319 “Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība” ietvaros.
ISBN 978-9934-18-888-6
ISBN 978-9934-18-889-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/krp.22

 

Digitālais pirkuma objekts. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertais regulējums saistībā ar 2019. gada patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu
(PDF, 1,2 MB)

Zinātniskais redaktors Vadims Mantrovs
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 116 lpp.
Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (FLPP) Nr. lzp-2020/2-0265 “Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā” ietvaros.
ISBN 978-9934-18-866-4
https://doi.org/10.22364/dpo.22​​​​​​​

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons: biobibliogrāfija II
(PDF, 16.8 MB)

Grāmatas sastādītājs Ilgonis Bērsons.
Bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija Ivbule (Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka).
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 258 lpp.: il.
ISBN 978-9934-18-839-8
ISBN 978-9934-18-840-4 (PDF)

Aivita Putniņa. Sadzīvošana. Etnogrāfiskas pārdomas par attiecībām mūsdienu Latvijā (PDF, 2,44 MB)
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 190 lpp.
Šī grāmata ir antropoloģisks vēstījums par cilvēku attiecībām mūsdienu Latvijā. Pētījums veikts 2019. un 2020. gadā četrās Latvijas vietās, runājot ar vietējiem cilvēkiem par attiecībām, pārmaiņām sabiedrībā un izvairīšanos no vardarbības. Sadzīvošana iezīmē arī attiecību pārrāvumu un piespiešanos uzturēt attiecības, kur to vairs nav. Sabiedrība ir individualizējusies, pieaugusi sociālā nevienlīdzība, dzīves temps kļuvis straujāks. Grāmatas četras sadaļas ir veltītas bērnu audzināšanas paradumiem un to maiņai, pāru attiecībām un ģimenei, kaimiņattiecībām un cilvēku sadzīvei kopienā, kā arī vecumam.
Grāmata izdota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas projekta lzp-2018/1-0068 “Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē” (2018–2021) finansiālu atbalstu.
ISBN 978-9934-18-827-5 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-828-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/sepaml.22

Dite Liepa, Velga Polinska (zin. red.). Vieglā valoda. Rokasgrāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 146 lpp.
Grāmatas “Vieglā valoda. Rokasgrāmata” izstrādi līdzfinansē Eiropas Komisija, un tā izdota ERASMUS+ projektā “Promoting Easy-to-read Language for Social Inclusion (PERLSI) Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” (Nr. 2020-1-LV01-KA204-077527). Grāmata atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs grāmatas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Eiropas Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par grāmatā ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.
ISBN 978-9934-18-804-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/vv.r.22

Viesturs Pauls Karnups. The Little Country That Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period. Riga: University of Latvia Press, 2022. 264 p.
ISBN 978-9934-18-785-8
ISBN 978-9934-18-786-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lctc

Pēteris Pildegovičs. My China Story. Riga: University of Latvia Press, 2022. 448 p.
ISBN 978-9934-18-788-9
https://doi.org/10.22364/mks.22

In this narrative, written in the form of a diary, its author Pēteris Pildegovičs shares with the reader the observations during his post as the first Latvian diplomat in China, as well as the impressions gained during his work at Xinhua News Agency, where he has been the only employee from our country to date. The author also introduces the reader to the experience of his extensive travels throughout China, often referring to countless conversations with the Chinese of all generations and social backgrounds.
The book is dedicated to Galina, the beloved wife of Pēteris Pildegovičs.

 

Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanuRīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 272 lpp.
Zinātniskās redaktores: prof. Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, prof. Dr. sc. pol. Iveta Reinholde, Mg. sc. pol. Sigita Struberga
ISBN  978-9934-18-728-5 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-729-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/liesdu

 

Inna Šteinbuka (zin. red.). Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of Pandemic and Opportunities of the Post-Crisis Recovery. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 360 lpp.
ISBN 978-9934-18-687-5 (iespiests)
ISBN 978-9934-18-690-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/ltpepii

Gerds Herolds un līdzautori. Iekšķīgās slimības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 589 lpp.
Tulkojums no: Herold Gerd und Mitarbeiter. Innere Medizin. Köln: Gerd Herold, 2019.
No vācu valodas tulkojuši praktizējoši ārsti: A. Briede, R. Engels, R. Feders, A. Kadiša, D. Kigitoviča, A. Līce, E. Līce, A. Pekša, K. Rācenis, K. Rimicāns, S. Upmale-Engela
Projekta vadītājs Dr. Roberts Feders
ISBN 978-9934-18-663-9 (PDF)

 

Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Latvian Grammar. Rīga: University of Latvia Press, 2021,
560 pages.
ISBN 978-9934-18-635-6 (hardback)
ISBN 978-9934-18-646-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/latgram.2021

 

Петерис Пилдеговичс. Мой китайский дневник. Рига: Академическое издательство ЛУ, 2021. 448 стр.
ISBN 978-9934-18-688-2
https://doi.org/10.22364/mks.21

Петерис Пилдеговичс, автор этой книги-дневника, делится с читателем своими наблюдениями, сделанными во время его пребывания в Китае в качестве первого латвийского дипломата, а также рассказывает о своих впечатлениях, полученных в ходе работы в агентстве Синьхуа, где на тот момент он был единственным представителем нашей страны. Автор знакомит читателя с увиденным во время своих путешествий по Китаю, часто ссылаясь на многочисленные разговоры с китайцами всех поколений и всех слоёв общества.
Книга посвящается любимой жене Петериса Пилдеговича Галине.

 

Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks. Latvian Soldier’s Story: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945). Riga: University of Latvia Press, 2020. 164 pp.
Translated into English by Andra Damberga
ISBN 978-9934-18-584-7
This book is dedicated to a Latvian and a soldier Roberts Dāvīds Timermanis — one of many patriots of this country, who in the middle of the 20th century was forcibly drawn into the tragic events sweeping over the state and people of Latvia. He was destined to live at the time when the young people of Latvia who had chosen the military career experienced the birth of the Latvian state on the ruins of the Russian empire, its progress as a sturdy and vibrant European country and its destruction followed by total annihilation of the people’s achievements of two decades, their hopes and aspirations.
 

The Russian Economy: Prospects for Putin 4.0
Andis Kudors, Jānis Hermanis (Eds.). The Centre for East European Policy Studies. Rīga: University of Latvia Press, 2020. 184 p.
ISBN 978-9934-18-510-6
https://doi.org/10.22364/ceeps.repp.20
This project was implemented by the Centre for East European Policy Studies in cooperation with the Friedrich Ebert Stiftung and European Commission Representation in Latvia.

 

Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks. Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 160 lpp.
ISBN 978-9934-18-491-8
LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49577
Ar LU mecenāta Eigita Dāvja Timermaņa atbalstu prof. Ēriks Jēkabsons un Mg. hist. Reinis Ratnieks apkopojuši arhīva un citus materiālus, aprakstot Latvijas armijas vēstures lappuses saistībā ar kapteiņa Roberta Dāvīda Timermaņa karavīra gaitām Latvijas armijā un Otrā pasaules kara laikā. Grāmata būs saistoša ikvienam, kam interesē 20. gs. pirmās puses Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture.

 

Pēteris Pildegovičs. Mans Ķīnas stāsts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 408 lpp.
ISBN 978-9934-18-485-7
https://doi.org/10.22364/mks.19 

Grāmatas autors Pēteris Pildegovičs šai vēstījumā, kas uzrakstīts dienasgrāmatas formā, dalās ar lasītāju savos vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, kā arī stāsta par saviem iespaidiem, kas gūti, strādājot “Sjiņhua” aģentūrā, kur līdz šim bijis vienīgais darbinieks no mūsu valsts. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un jebkura sociālā slāņa ķīniešiem.
Grāmata veltīta Pētera Pildegoviča mīļajai sievai Gaļinai.

 

Alberto Torres Fernández. Manual de Literatura Hispanoamericana. University of Latvia, 2019. 464 p.
Redacción: Alla Placinska
ISBN: 978-9934-18-446-8
El manual está orientado a los alumnos de Humanidades que tienen el español como segunda lengua a nivel B2 del MCER y han decidido aplicar sus conocimientos al estudio de la Literatura. Abarca de forma muy clara y cronológica las principales etapas del desarrollo de la literatura hispanoamericana así como a sus autores más destacados. El material teórico está complementado con ejercicios que mejoran la comprensión lectora y la práctica discursiva. 

 

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia. Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš (zin. red.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp.
ISBN 978-­9934-18-­410-9
http://doi.org/10.22364/talsai
 

 

I. Šteinbuka (zin. red.). Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi = Raising Productivity: Trends and Future Challenges. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 176 lpp.
ISBN 978-9934-18-426-0
https://doi.org/10.22364/pctni

 

Ž. Ozoliņa, I. Šteinbuka (zin. red.). Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100 = Latvia’s European Way: 15 < 30 < 100. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 192 lpp.

ISBN 978-9934-18-479-6
https://doi.org/10.22364/lec15-30-100

   

Ēriks Jēkabsons. Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918–1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler (1918–1940) = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940. Ēriks Jēkabsons, Selda Kaya Kılıç, Abdüllatif Armağan, Evren Küçük, Serdar Sarısır, Neşe Özden, 2018. ISBN 978-9934-18-398-0 (elektronisks izdevums).
LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46620

Ēriks Jēkabsons. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 248 lpp. ISBN 9984-802-56-6.

Grāmata aptver laika posmu no 1919. gada marta, kad nodibinājās pirmie sakari starp Latvijas un Polijas delegāciju Parīzes Miera konferencē, līdz 1921. gada janvārim, kad Latvija tika starptautiski atzīta „de iure”. Darba mērķis ir uz vispārējās reģiona militārpolitiskās situācijas fona no abu pušu viedokļa vispusīgi parādīt Latvijas un Polijas attiecības, atsevišķus to posmus un tiem piemītošās īpatnības, abu valstu tuvināšanās cēloņus un šīs tuvināšanās tālākās sekas. Turklāt galvenā uzmanība pievērsta tieši attiecību politiskajamun militārajam aspektam, kas šajā laikā, norisinoties aktīvai cīņai par valsts starptautisko atzīšanu un visu Latvijas zemju atbrīvošanu, bija sevišķi nozīmīgs.

 

Aut. kol. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 344 lpp.
ISBN 978-9934-18-312-6

     

Karens Petrosjans. Senķīniešu vēsturnieka sniegtās ziņas par Āzijas huņņiem. 2015. 126 lpp. ISBN 978-9934-18-032-3