Irēna Barkāne. Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā. Privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 328 lpp.

Monogrāfija sagatavota un izdota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” atbalstu projektā Nr. 1.1.1.2./VIAA1/1/16/196 “Taisnīgs līdzsvars starp privātumu un drošību kibertelpā: stingru datu aizsardzības standartu izveide Eiropā”.

Monogrāfija atbalstīta izdošanai ar Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 2021. gada 12. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8). 

Grāmata veltīta mākslīgā intelekta regulējumam un cilvēktiesību jautājumiem. Tajā apskatīta mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģiju izmantošana tiesībaizsardzības jomā un izvērtēta to ietekme uz cilvēktiesībām. Aplūkotas arī tiesības uz privātumu, datu aizsardzības tiesības, kā arī mākslīgā intelekta regulējuma attīstība starptautiskā un Eiropas līmenī. Grāmatā ir analizētas Eiropas datu aizsardzības prasības, kas piemērojamas mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģijām, īpaši – sejas atpazīšanas tehnoloģijām. Nobeigumā ir sniegtas rekomendācijas mākslīgā intelekta tiesiskā regulējuma un politikas tālākai attīstībai, lai nodrošinātu mākslīgā intelekta tehnoloģiju atbildīgu un uzticamu izmantošanu un novērstu to radīto apdraudējumu.

Pilna satura PDF (4.29 MB)

ISBN 978-9934-36-097-8
ISBN 978-9934-36-098-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/cnmil.23