Druviete, Ina. Pārliecība. Valoda, sabiedrība, politika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 280 lpp.
ISBN 978-9934-36-095-4
ISBN 978-9934-36-096-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/idr.23 

Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas. Sast., zin. red. I. Kivle. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 192 lpp.
ISBN 978-9934-36-054-1 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-36-055-8 (elektronisks izdevums)
https://doi.org/10.22364/ilt.23 

Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives. Volume 4 
Riga: University of Latvia Press, 2023. 346 p.
ISBN 978-9934-36-024-4 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lincs.2023
This collection contains papers delivered at the 5th International symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives: Language for Specific Purposes in the Era of Multilingualism and Technologies (LINCS 2022) held on-line from the University of Latvia, Latvia, on April 28–29, 2022.

 

拉脱维亚线上汉语教学纵论 = A Study of Online Chinese Teaching in Latvia
Riga, University of Latvia Press, 2022. 448 p.
主编: 尚劝余 贝德高 白冰玉 (Chief Editors: Shang Quanyu, Pēteris Pildegovičs, Bai Bingyu)
ISBN 978-9934-18-924-1
ISBN 978-9934-18-925-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/ochtl.22

拉脱维亚视阈下的拉脱维亚与中国研究 = A Study on Latvia and China from Latvian Perspective
主编:尚劝余 贝德高 (Chief Editors: Shang Quanyu, Peteris Pildegovics)
副主编:邹亚平 朱柏帆 (Associate Editors: Zou Yaping, Zhu Bofan)
Riga: University of Latvia Press, 2022. 518 p.
ISBN 978-9934-18-841-1
ISBN 978-9934-18-842-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/stlch.22

Izmērītais laiks un telpa. Sast., zin. red. I. Kivle. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 128 lpp.
ISBN 978-9984-844-13-8 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9984-844-11-4 (PDF)
https://doi.org/10.22364/ilt.22
 

Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā = Normality and Exceptionality in Philosophical Perspective. Rakstu krājums.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 168 lpp.
Sastādītāja Mg. phil. Kitija Mirončuka. Zinātniskā redaktore Dr. habil. phil. Maija Kūle
ISBN 978-9934-18-783-4 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-784-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/nafs
 

Latvijas Universitātes Konfūcija institūta desmit gadu jubileja = 拉脱维亚大学孔子学院十周年纪念册  = The Tenth Anniversary of Confucius Institute at the University of Latvia
Rīga: University of Latvia Press, 2021. 630 pages.
Galvenie redaktori: Šan Cjuaņju, Pēteris Pildegovičs, Marija Jurso  
主编:尚劝余、贝德高、玛丽娅  
Editors-in-Chief: Shang Quanyu, Pēteris Pildegovičs, Marija Jurso
ISBN 978-9934-18-717-9
https://doi.org/10.22364/aci.21

拉脱维亚汉语教学探索 = Exploration of Chinese Teaching in Latvia
主编:尚劝余 贝德高 王蕾 王琼子  (Chief Editors: Shang Quanyu, Peteris Pildegovics, Wang Lei, Wang Qiongzi)
副主编:董芳 曾庆君 白冰玉 邹亚平 (Associate Editors: Dong Fang, Zeng Qingjun, Bai Bingyu, Zou Yaping)

里加:拉脱维亚大学出版社,2021年 |  Riga, University of Latvia Press, 2021
ISBN 978-9934-18-714-8
https://doi.org/10.22364/chtl.21

Grāmata. Zīme. Krāsa. Sast., zin. red. I. Kivle. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. 2020. 160 lpp.
Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. phil. Ineta Kivle
ISBN 978-9984-844-08-4
https://doi.org/10.22364/luszk.77.spc.gzk

 

Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija / Eduards Veidenbaums. Life and Oeuvre: Contexts and Reception. Rakstu krājums
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 140 lpp.
Redkolēģija: Iveta Ruskule, Marians Rižijs, Māra Grudule. Zinātniskā redaktore: Dr. philol. Māra Grudule.
ISBN 978-9934-18-560-1
https://doi.org/10.22364/edvei

 

Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives. Volume 3 
Riga: University of Latvia Press, 2020. 466 p.
ISBN 978-9934-18-553-3
https://doi.org/10.22364/lincs.2020
This collection contains papers delivered at the 4th International symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building (LINCS 2019) held at the University of Latvia, Latvia, on April 11–12, 2019.

 

Introduction to Korean Spirituality
Seo Jinseok and Kaspars Kļaviņš (eds.). Riga: University of Latvia Press, 2019, 166 pages.
ISBN 978-9934-18-456-7
https://doi.org/10.22364/inkos-2019
This work was supported by the Seed Program for Korean Studies under the auspices of the Republic of Korea Ministry of Education and the Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies.

 

Reliģiski-filozofisku rakstu speciālizdevums “Dinamiskā Āzija” (Dynamic Asia)
Galvenā redaktore: Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Atbildīgie redaktori par speciālizdevumu – Jānis Priede, Kaspars Kļaviņš
ISSN 1407-1908
 

 

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki

Literatūra un reliģija. Krājums veltīts Kurzemes literāta un mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei

   

Baltic Association of Historians of Pedagogy. Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenges. Riga: University of Latvia Press, 2020. 286 p.
https://doi.org/10.22364/bahp-pes.1990-2004
ISBN 978-9934-18-542-7

 

Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām
Pārskats par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) / Report on the Interreg Baltic Sea Region Transnational European Territorial Cooperation Programme's for the Period 2014 to 2020 SEMPRE Project "Social Empowerment in Rural Areas"
ISBN 978-9934-18-393-5
http://doi.org/10.22364/ssrp

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2019/2020. Latvijas eiropeizācija
Latvia. Human Development Report 2019/2020

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana
Latvia. Human Development Report 2017/2018

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība
Latvia. Human Development Report 2015/2016. Mastery of Life and Information Literacy 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija
Latvia. Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja
Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility and Capability

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums
Human Development Report 2008/2009. Accountability and Responsibility

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?
Human Development Report 2006/2007. Human Capital

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos
Human Development Report 2004/2005. Human Capability in the Regions 

   

Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion: collection of articles = Nanostrukturēti kompozītmateriāli enerģijas uzkrāšanai un pārveidošanai: rakstu krājums. Kleperis, J. (sast., proj. vad.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 157. lpp. ISBN 978-9934-18-411-6
http://doi.org/10.22364/ncmesc

 

拉脱维亚汉语教学研究 = Research of Chinese Teaching in Latvia
主编:尚劝余 王琼子 贝德高  (Chief Editors: Shang Quanyu, Wang Qiongzi, Peteris Pildegovics)
副主编:董芳 曾庆君 林婕   (Associate Editors: Dong Fang, Zeng Qingjun, Linjie)
里加:拉脱维亚大学出版社,2019年  |  Riga, University of Latvia Press, 2019  
ISBN 978-9934-18-459-8
https://doi.org/10.22364/chtl.19

拉脱维亚汉语教学研究与探索 = Research and Exploration of Chinese Teaching in Latvia
主编:尚劝余、贝德高、董芳  (Editors-in-Chief: Shang Quanyu, Pēteris Pildegovičs, Dong Fang)
昆明:云南人民出版社,2016年 | Kunming, Yunnan People’s Press, 2016.
ISBN 978-7-222-15274-8
https://doi.org/10.22364/chtl.16