Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām. Pārskats par projektu “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmā 2014.–2020. gadam = Social Empowerment for Capability and Changes. Report on the Project “Social Empowerment in Rural Areas” (SEMPRE), Interreg Baltic Sea Region Transnational European Territorial Cooperation Programme 2014–2020. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 212 lpp.
ISBN 978-9934-18-393-5
doi.org/10.22364/ssrp


SATURS

SEMPRE projekta partneru, to atrašanās vietu un lokālās spēcināšanas tīklu vietu saraksts
Sociālo pakalpojumu galalietotāju saraksts SEMPRE projektā
Akronīmu un saīsinājumu saraksts
Terminu un jēdzienu skaidrojums un tulkojums

Anna Stepčenko. Ievads

Anna Stepčenko. Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām

Anna Stepčenko, Laura Jaunromāne. Iesaistīšana un iesaistīšanās līdzdalībai pārmaiņu procesā

Anna Stepčenko. Sociālekonomiskā konteksta salīdzinošā analīze SEMPRE projekta spēcināšanas vietās

Anna Stepčenko, Laura Jaunromāne. Iesaistītās/ieinteresētās puses sociālo pakalpojumu organizāciju personāla un pakalpojumu galalietotāju spēcināšanā. Teorētisks ieskats un SEMPRE projekta empīrisko datu analīze

Laura Jaunromāne. Personu ar invaliditāti vajadzības Grobiņas, Priekules, Rucavas novadā un Liepājā

1. pielikums. Politikas veidošanas dokumenti attiecībā uz personām ar invaliditāti
2. pielikums. Likumi un MK noteikumi par personu ar invaliditāti tiesībām