Darba iesniegšanas kārtība
 

 1. Darbus (vizītkartes, bukletus, plakātus, rakstu krājumus, tēžu grāmatiņas, promocijas kopsavilkumus, grāmatu manuskriptu u. c.) LU Akadēmiskajam apgādam iesniedz, uz e-pasta adresi apgads@lu.lv atsūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu (lejuplādes vietu sk. zemāk) un datnes (failus).
   
 2. Teksts ir jāiesūta Word formātā. Tekstā iekļautie attēli papildus ir jāiesūta kā atsevišķas labas kvalitātes datnes (piem., .jpg, .eps, .pdf, .tiff); diagrammas, grafiki u. tml. jāiesniedz rediģējamā formātā (piem., .pdf, Excel).
   
 3. Pieteikuma veidlapā jāaizpilda tikai tie lauki, kuri attiecas uz konkrēta pasūtījuma izpildi.
   
 4. Vienas līdz trīs darbdienu laikā (atkarībā no pasūtījuma apjoma un sarežģītības) LU Akadēmiskais apgāds novērtē iesniegtos materiālus un rakstiski informē Pasūtītāju par iesniegto materiālu pilnīgumu, iztrūkstošiem vai nepilnīgi sagatavotiem materiāliem, izvērtē iespējas pasūtījumu izpildīt  pasūtītāja noteiktajos termiņos, kā arī sagatavo LU Akadēmiskā apgāda izdevumu tāmi konkrētā pasūtījuma izpildei.
   
 5. Pasūtītājs izskata no LU Akadēmiskā apgāda saņemto pasūtījuma izvērtējumu, ja nepieciešams, precizē vai konkretizē to, kā arī precizē pasūtījuma izpildes termiņus un koriģē tāmi. Tāmi paraksta struktūrvienības vadītājs vai izpilddirektors, vai projekta vadītājs, kam saskaņā ar LU noteikto kārtību ir piešķirtas tiesības rīkoties ar finanšu līdzekļiem.
   
 6. LU Akadēmiskais apgāds darbu pie pasūtījuma sāk pēc parakstītas tāmes saņemšanas un apstiprināšanas; tas ir apliecinājums, ka darbs pieņemts izpildei. Par šādu lēmumu LU Akadēmiskā apgāda direktors rakstiski informē Pasūtītāju vienas darbdienas laikā.
   
 7. Ja Pasūtītājs vēlas atsaukt pasūtījumu  pēc tā izpildes uzsākšanas LU Akadēmiskajā apgādā, Pasūtītājs fiksē pasūtījuma izpildes stadiju, saņem daļēji izpildītu darbu ar atbilstošu Nodošanas–pieņemšanas aktu un apmaksā faktiski izpildīto darbu apjomu.
   
 8. Ja pasūtījuma izpildes gaitā rodas kādi būtiski plānotā darba apjoma vai darba veidu papildinājumi, precizējumi vai grozījumi, šīs izmaiņas ir savstarpēji rakstiski saskaņojamas Pasūtītājam ar LU Akadēmiskā apgāda direktori, atspoguļojot tās darba izmaksu tāmē un izpildes termiņos.

Darba pieteikuma veidlapa [lejuplādēt]