Monogrāfijas un zinātniskie raksti

Zinātniskais izdevums (angļu val. scientific publication) ir zinātniskam darbam paredzēts izdevums, kurā izklāstītas teorētisku un/vai eksperimentālu pētījumu atziņas [1]. Zinātniskie izdevumi var būt monogrāfijas un zinātniskie raksti.

Monogrāfija (angļu val. monograph) – ir viena vai vairāku autoru sarakstīta zinātniska grāmata vai brošūra, kurā pilnīgi un vispusīgi izklāstītas vienas problēmas vai tēmas pētīšanā gūtās atziņas [1]. Monogrāfija ir apjoma ziņā plašākā zinātniskā publikācija. Dažās zinātnes nozarēs, sevišķi humanitārajās zinātnēs, tā ir galvenā un svarīgākā publikācijas forma. Tās mērķis ir informēt par noteiktas jomas pētniecības tēmu vai pētāmo problēmu, atspoguļojot tās risinājumu padziļinātā veidā un pievēršot uzmanību aktuālajam konkrētās tēmas izpētes līmenim, pētījuma metodoloģijai un secinājumiem. [2]

Latvijas Zinātnes padome atsevišķi izdala zinātnisko monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju. Zinātniska monogrāfija ir viena līdz trīs autoru sarakstīta un atsevišķā izdevumā publicēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai zinātniskai tēmai/problēmai, ir recenzēta un starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. Zinātniska monogrāfija atspoguļo fundamentālu vai lietišķu pētījumu rezultātus, kuri iegūti izmantojot atbilstošajā nozarē atzītas zinātniskās metodes un satur teorētiskas vai praktiskas novitātes elementus. Zinātniskās monogrāfijas apjoms ievērojami pārsniedz zinātniska raksta apjomu. Savukārt kolektīva monogrāfija (grāmata) ir autoru kolektīva vienai zinātniskai tēmai/problēmai veltītu rakstu kopa, kur rakstiem ir norādīti autori, un visam izdevumam ir viens vai divi zinātniskie redaktori, kā arī vienojošs analītisks ievadraksts, kas neatkarīgi no tā, kādā valodā kolektīvā monogrāfija (grāmata) ir uzrakstīta, ir pieejams arī svešvalodā. Par kolektīvās monogrāfijas autoriem ir uzskatāmi tās zinātniskais redaktors/zinātniskie redaktori. [4]

Zinātnisko rakstu krājums (angļu val. collection of scientific papers) ir krājums, kurā publicēti materiāli par zinātniskiem vai zinātniski tehniskiem jautājumiem. Rakstu krājums sniedz jaunas zināšanas un atziņas kādā zinātnes nozarē, apakšnozarē vai starpdisciplinārā jomā, informējot par jauna vai jau publicēta pētījuma rezultātiem, to nozīmi pētniecībā un dažādās dzīves jomās, kā arī atspoguļojot pētījuma metodoloģiju un rosinot diskusiju. [1; 4]

Zinātnisko rakstu krājums ir izdevums, kurā ir publicēti vairāki zinātniski raksti par vienotu tematu, bet iespējams arī cits vienojošais elements, piemēram, jubilejas krājums – veltījums kādam zinātniekam jubilejā, kur savus rakstus iesniedz kolēģi, audzēkņi, iespējams, arī skolotāji. Atsevišķos gadījumos tiek praktizēti fakultāšu vai augstskolu mācībspēku krājumi, kuros katrs raksta par savu tēmu. Bieži vien šādi izdevumi top pēc zinātniskas konferences vai citiem zinātniskiem forumiem. Zinātnisko rakstu krājumu veido atbildīgie (zinātniskie) redaktori, bieži vien tam mēdz būt arī (zinātniskā) redakcijas kolēģija. [3]

Parasti pirms publicēšanas zinātniskie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāla vai rakstu krājuma redkolēģija izvērtē raksta saturisko un valodas kvalitāti, formālo prasību atbilstību izdevuma prasībām, kā arī nodod iesniegto rakstu recenzēšanai. [4]

Latvijas Universitātes Bibliotēka ir izstrādājusi informatīvu zinātniskās publicēšanās palīglīdzekli [5], kurā ir apskatīta arī zinātnisko rakstu struktūra un publicēšanas process starptautiskajos zinātniskajos žurnālos. 

Monogrāfiju un zinātnisko rakstu augstas kvalitātes kritēriji

Latvijas Zinātnes padome ir definējusi publicēto monogrāfiju un zinātnisko rakstu augstas kvalitātes standarta kritērijus [4]:

  • par monogrāfijas izdošanu kādā Latvijas izdevniecībā ir pieņemts lēmums monogrāfijas autora/autoru pārstāvētās zinātniskās institūcijas Zinātnes padomē, ko apliecina tās izsniegts apliecinājums;
  • latviešu valodā izdota monogrāfija satur kopsavilkumu svešvalodā;
  • monogrāfiju recenzē vismaz divi neatkarīgi recenzenti, no kuriem, vēlams, viens ir ārvalsts recenzents;
  • monogrāfijas recenzēšanai piesaistītie eksperti nepārstāv zinātniskās monogrāfijas autora/autoru darba vietu;
  • monogrāfijas recenzēšanai piesaistīto recenzentu vārdi ir norādīti zinātniskās monogrāfijas titullapā;
  • monogrāfijas kopsavilkums ir publicēts Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko publikāciju datu bāzē.

Monogrāfiju izdošanas kārtība LU Akadēmiskajā apgādā

Saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes 2012. gada 28. novembra lēmuma Nr. 32-3-1 [4] pielikumu “Zinātniskas monogrāfijas un kolektīvas monogrāfijas izdošanas kritēriji” lēmumu par monogrāfijas izdošanu pieņem autora pārstāvētās zinātniskās institūcijas Zinātnes padome.

Noteikumi, kādā veidā tiek sagatavoti, finansēti, izdoti un izplatīti ar LU zīmolu saistīti iespieddarbi un elektroniskie izdevumi, aprakstīti dokumentā “Noteikumi par LU izdevējdarbību” (izdoti saskaņā ar 2004. gada 31. maija LU Senāta lēmumu Nr. 264 un Nolikumu par LU Akadēmisko apgādu). Saskaņā ar to zinātniskās (tostarp – monogrāfijas), populārzinātniskās un mācību literatūras izdošanu apgādā var pieteikt LU struktūrvienības vai LU personāls. Lai pieņemtu lēmumu par monogrāfijas izdošanu, pieteicējam monogrāfija, tāpat kā jebkurš cits publicēšanai paredzēts darbs, jāiesniedz LU Akadēmiskajā apgādā saskaņā ar “Darba iesniegšanas kārtību” (https://www.apgads.lu.lv/izdevejdarbiba/darba-iesniegsanas-kartiba/), resp., aizpildot Darba pieteikuma veidlapu un to kopā ar manuskripta teksta un attēlu datnēm, nosūtot uz apgads@lu.lv.

Izmantotie literatūras avoti

[1] LGA, LPIA, LNB. Izdevējprodukcija un izlaides ziņas : noteikumi izdevuma izlaides ziņu uzrādīšanai. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006.

[2] zinatnesvaloda.lv – Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”. Īstenotāji: Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte. Pieejams: zinatnesvaloda.lv/teksti/34 [skatīts 28.06.2022.]

[3] Turpat: zinatnesvaloda.lv/teksti/27 [skatīts 28.06.2022.]

[4] Zinātnisko publikāciju klasifikācija (apstiprināta LZP sēdē 28.11.2012., lēm. Nr. 32-3-1). Pieejama: lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2020/11/Zinatnisko_publikaciju_klasifikacija.pdf [skatīts 28.06.2022.]

[5] Latvijas Universitātes Bibliotēka. Ceļvedis "Zinātniskā publicēšanās". Pieejams: www.biblioteka.lu.lv/pakalpojumi-1/pakalpojumi-petniekiem/celvedis-zinatniska-publicesanas/ [skatīts 28.06.2022.]