Promocijas darba izstrādāšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, ar LU 12.04.2006. rīkojumu Nr. 1/95 apstiprinātie Noteikumi par promocijas padomēm un promociju Latvijas Universitātē, ar LU 12.07.2012. rīkojumu Nr. 1/201 apstiprinātie Latvijas Universitātes promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi, kā arī LU fakultāšu un nozaru noteikumi. 

Kad LU atbilstošās nozares doktorantūras padome atzinusi, ka promocijas darbs atbilst normatīvajos dokumentos izvirzītajiem kritērijiem un padomes zinātniskajai kompetencei un lemj par promocijas darba pieņemšanu publiskai aizstāvēšanai, zinātniskā grāda pretendentam ir jādomā par promocijas darba un tā kopsavilkuma izdošanu.

Promocijas darbs

Vienkāršākais variants ir pašam zinātniskā grāda pretendentam sagatavot savu promocijas darbu publicēšanai – sakārtot A4 formāta Word failu saskaņā ar attiecīgās zinātnes nozares zinātnisko darbu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem un konvertēt to PDF formātā. Tad šo failu var iesniegt jebkuram drukāšanas pakalpojumu sniedzējam, kurš nodrošina diplomdarbu iesiešanas pakalpojumu.

Promocijas darbu ir iespējams arī sagatavot publicēšanai LU Akadēmiskajā apgādā, kur pēc tam, kad autors darbu ir sagatavojis atbilstoši attiecīgās zinātnes nozares zinātnisko darbu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem, apgāda speciālisti veic pasūtītos pakalpojumus (piem., teksta korektūru, attēlu apstrādi, darba maketēšanu, vāka dizainēšanu pēc izstrādāta LU vienota stila u. tml.), sagatavo failu atbilstoši poligrāfiskajām prasībām un nosūta LU sadarbības partnera uzņēmumam tipogrāfijas pakalpojumu sniegšanai.

Lai pasūtītu promocijas darba sagatavošanu LU Akadēmiskajā apgādā, zinātniskā grāda pretendentam vai atbildīgajai amatpersonai jāaizpilda Promocijas darba sagatavošanas pieteikuma veidlapa un tā kopā ar promocijas darba datnēm Word formātā jānosūta uz apgads@lu.lv. Apgāds izstrādā darba sagatavošanas izmaksu provizorisko tāmi, saskaņo to ar autoru vai LU struktūrvienību un sāk darbu. Pēc darba samaketēšanas provizorisko tāmi iespējams koriģēt atbilstoši reālajai situācijai. Par nodrukāto promocijas darbu piegādes adresi vienojas pasūtījuma pieteikšanas laikā.

Promocijas darba kopsavilkums

LU Akadēmiskais apgāds sagatavo un nodrošina promocijas darba kopsavilkumu izdošanu vienotā stilā saskaņā ar LU pieņemtajiem normatīviem. Ir vairāki veidi, kā zinātniskā grāda pretendents var organizēt savu promocijas darba kopsavilkuma darba izdošanu.

1. variants (ekonomiskais). Zinātniskā grāda pretendents var patstāvīgi sagatavot savu promocijas darba kopsavilkumu A5 formātā publicēšanai (sk. "Latvijas Universitātes promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" vai vadlīnijas "Vadlīnijas promocijas darba kopsavilkuma sagatavošanai A5 formātā"). Pirms failu nosūtīšanas tiražēšanai ieteicams vēlreiz tekstu pārlasīt, lai novērstu neuzmanības un gramatiskās kļūdas, un arī tehniski sakārtot (šajā variantā apgāda speciālisti redakcionālus labojumus neveic, maketu neizstrādā). Tad zinātniskā grāda pretendentam jāaizpilda Promocijas darba kopsavilkuma sagatavošanas pieteikuma veidlapa un tā kopā ar abām promocijas darba kopsavilkuma datnēm (kopsavilkums latviešu valodā un kopsavilkums angļu vai citā valodā) A5 Word formātā jānosūta uz apgads@lu.lv. Tur failos tiks iestrādāts ISBN, faili tiks pārvērsti PDF formātā, kā arī tiks izgatavoti vāki pēc LU Akadēmiskā apgāda izstrādātā stila. (Ja promocijas darba struktūra ir sarežģīta vai lietotas specifiskas zīmes un simboli, pastāv iespēja, ka apgāda speciālisti lūgs pašam autoram ievietot Word failā LNB piešķirto ISBN un noslēgumā ģenerēt drukāšanai derīgu promocijas darba kopsavilkuma iekšlapu PDF failu.) Kad darba autors būs apstiprinājis tiražēšanai sagatavotos PDF failus, tie tiks nosūtīti LU Akadēmiskā apgāda sadarbības partnerim drukāšanai. Par nodrukāto promocijas darba kopsavilkuma piegādes adresi jāvienojas pasūtījuma pieteikšanas laikā.

2. variants. Zinātniskā grāda pretendents promocijas darba kopsavilkumu var pasūtīt sagatavot LU Akadēmiskajā apgādā (šajā variantā apgāda speciālisti pēc nepieciešamības veic redakcionālus labojumus un samaketē kopsavilkumu atbilstoši LU izstrādātajam stilam). Lai pasūtītu promocijas darba kopsavilkumu sagatavošanu LU Akadēmiskajā apgādā, ir jāaizpilda Promocijas darba kopsavilkuma sagatavošanas pieteikuma veidlapa un tā kopā ar abām promocijas darba kopsavilkuma datnēm (kopsavilkums latviešu valodā un kopsavilkums angļu vai citā valodā) Word A4 formātā jānosūta uz apgads@lu.lv.
(SVARĪGI! Ja Word datnē iekļautas shēmas un attēli, kas veidoti Microsoft Office pamata programmu (Word, Excel, PowerPoint) pakotnēs, tiem jābūt rediģējamā formātā (nepārveidotiem par .jpg vai .png). Ja Word datnē iekļautas shēmas un attēli, kas veidoti citās programmās, kuras neietilpst Microsoft Office pamata programmu pakotnēs (piem., shēmas veidotas Microsoft Visio u. c.), tie sūtījumam ir jāpievieno kā atsevišķi no šīm programmām eksportēti vektorgrafikas faili (piem., .eps, .pdf) vai labas izšķirtspējas (300 dpi) rastra grafikas faili (piem., .tiff, .jpg, .png).)
Apgāda speciālisti veic pasūtītos pakalpojumus (piem., teksta korektūru un tehnisko sakārtošanu, attēlu apstrādi, darba maketēšanu, vāka dizainēšanu pēc izstrādāta LU vienota stila u. tml.), sagatavo failus atbilstoši poligrāfiskajām prasībām, saskaņo ar autoru un nosūta LU sadarbības partnera uzņēmumam tipogrāfijas pakalpojumu sniegšanai. Par nodrukāto promocijas darba kopsavilkuma piegādes adresi vienojas pasūtījuma pieteikšanas laikā.

Par finansiālo atbalstu promocijas darba kopsavilkuma izdošanai interesējieties LU Studiju departamentā (Agnese Līgotne; agnese.ligotne@lu.lv) vai jautājiet savam promocijas padomes priekšsēdētājam vai sekretārei.

 

Papildus pievienotie dokumenti

Promocijas DARBA sagatavošanas pieteikums: Veidlapa-promocijas-darbam-LUAA-2020.docx

Promocijas KOPSAVILKUMA sagatavošanas pieteikums: Veidlapa-promocijas-kopsavilkumam_LUAA-2020.docx

Vadlīnijas promocijas darba kopsavilkuma sagatavošanai A5 formātā (ja darbu drukāšanai gatavo pats doktora grāda pretendents): Vadlinijas_Prom-kops-sagatavosana-drukai-A5.docx

Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā 1. un 2. lpp. noformēšanas paraugs: Tituls-Pasite_1-2.lpp_LV_A5.docx

Promocijas darba kopsavilkuma angļu valodā 1. un 2. lpp. noformēšanas paraugs: Tituls-Pasite_1-2.lpp_EN_A5.docx

 

Noderīgi

Informācija par promociju LU: https://www.lu.lv/gribustudet/studiju-programmas/doktorantura/promocija/

Latvijas Universitātes promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi