LU Akadēmiskajā apgādā sagatavotie konferenču ziņojumu krājumi

2024. gads

82th International Scientific Conference of the University of Latvia. Geodynamics and Geospatial Research. Conference PapersRiga, University of Latvia, 2024, May 30. 49 p.
ISBN 978-9934-36-234-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.82.ggr 

 

Likumdošana un tās rezultāts Latvijā: pagātnes mācības, mūsdienu tendences, problēmas un risinājumi.​​​​ ​Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Legislation and Its Outcome in Latvia: Lessons from the Past, Current Trends, Problems and Solutions. Legal Science Proceedings of the 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 396 lpp.
ISBN 978-9934-36-232-3 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-36-233-0 (elektronisks izdevums)
https://doi.org/10.22364/juzk.82 
 

Latvijas Universitātes 82. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2024. – 45 lpp.
ISBN 978-9934-36-217-0
https://doi.org/10.22364/luszk.82.bibliz.tk

Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”Tēžu krājums. Rīga, Latvijas Universitāte, 2024. gada 14. marts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 42. lpp. 
ISBN 978-9934-36-215-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.82.spmk.tk 
 

82nd International Scientific Conference of the University of Latvia 2024.
Chemistry Section and Section of Institute of Chemical Physics. Book of Abstracts. Riga: University of Latvia Press. 72 p.
ISBN 978-9934-36-209-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.82.cs.ba 

Elementum: 2022. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Sastādītāja Laura Dace Pakalniete. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 206 lpp.
ISBN 978-9934-36-204-0 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lu.szk.4.rk

   

2023. gads

Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas fakultāte. Teoloģija un reliģijpētniecība. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 40 lpp.
ISBN 978-9934-36-172-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.81.trp.tk

 

81st International Scientific Conference of the University of Latvia. University of Latvia, Institute of Biology. Innovative and Applied Research in Biology. Proceedings. Volume 5. L. Jankevica (comp.). Riga, 2023. 51 p.
ISBN 978-9934-36-162-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iarb.2023 

Human, Technologies and Quality of Education, 2023 : Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2023 : rakstu krājums. L. Daniela (ed.). Riga: University of Latvia Press, 2023. 796 p.
ISBN 978-9934-36-116-6
https://doi.org/10.22364/htqe.2023

   

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII = The Scholarly Readings of Young Historians VIII. G. I. Bikše (zin. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 250 lpp.
ISBN  978-9934-36-077-0
ISBN  978-9934-36-078-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/jvzl.08 

Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 117 lpp.
ISBN 978-9934-36-103-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.81.vlf.tk 

81th International Scientific Conference of the University of Latvia. Geodynamics and Geospatial Research. Conference Papers. Riga, University of Latvia Press, 2023. 31 p.
ISBN 978-9934-36-034-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.81.ggr 

 

5th International Symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives: Language for Specific Purposes in the Era of Multilingualism and Technologies, April 28–29, 2022, Riga, Latvia. Book of AbstractsRiga: University of Latvia Press, 2023. 97 p.
ISBN 978-9934-36-025-1 (PDF)
 

The 5th Anniversary International Conference “Quantum sciences, Space sciences and Technologies – PHOTONICS RIGA 2023”, 20–21 April 2023, Riga, University of Latvia.
Book of Abstracts. Riga: University of Latvia Press, 2023. 126 p.
Organised by the ERA Chair project and NSP FOTONIKA-LV of the University of Latvia
ISBN 978-9934-36-026-8
ISBN 978-9934-36-027-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/IESG2123 
 

Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.
ISBN 978-9934-36-021-3 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-36-022-0 (elektronisks izdevums)
https://doi.org/10.22364/juzk.81 
 

Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. – 23 lpp.
ISBN 978-9934-36-020-6
https://doi.org/10.22364/luszk.81.bibliz.tk 

To Be or Not to Be a Great Educator, 2022.
Proceedings of ATEE Annual Conference. Riga: University of Latvia Press, 2023. 985 p.
ISBN 978-9934-36-019-0
https://doi.org/10.22364/atee.2022

Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”.
Tēžu krājums. Rīga, Latvijas Universitāte, 2023. gada 16. marts. 
ISBN 978-9934-36-010-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.81.spmk.tk 

International Scientific Conference “The Quality of Health Care and Social Welfare – Education and Practice”. 18.05.2023–19.05.2023, Jūrmala, Latvia.
Scientific Abstracts and Articles. Riga: University of Latvia, 2023. 54 p.
ISBN 978-9934-36-013-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/isc.qhcsw.23 

26th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis" May 30 – June 2, 2023, Jurmala, Latvia. 
Abstracts
ISBN 978-9934-36-011-4 (press)
ISBN 978-9934-36-012-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/JZYM4660 
 

81st International Scientific Conference of the University of Latvia 2023.
Chemistry Section and Section of Institute of Chemical Physics. Book of Abstracts. Riga: University of Latvia Press. 83 p.
ISBN 978-9934-18-973-9 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.81.cs.ba 

7. starptautiskā klasiskās filoloģijas konference. Antiquitas viva 2023: tikšanās valodās, tekstos, kultūrās. 2023. gada 27.–28. aprīlis.
Konferences programma un referātu kopsavilkumi.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 100 lpp.
ISBN 978-9934-18-979-1 (iespiestais izdevums)
ISBN 978-9934-18-980-7 (digitālais izdevums)
https://doi.org/10.22364/av2023.pk 
 

58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un vārddarināšana” 2023. gada 16. un 17. martā.
Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 83 lpp.
ISBN 978-9934-18-945-6 (iespiestais izdevums)
ISBN 978-9934-18-946-3 (digitālais izdevums)
https://doi.org/10.22364/aoszk.58.tk


2022. gads

LU Bioloģijas institūts

80th International Scientific Conference of the University of Latvia. University of Latvia, Institute of Biology. Innovative and Applied Research in Biology. Proceedings. Volume 4. Jankevica, L. (comp.). Riga, 2022. 62 p.
ISBN 978-9934-18-919-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iarb.2022

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Human, Technologies and Quality of Education, 2022 : Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022 : rakstu krājums. L. Daniela (ed.). Riga: University of Latvia Press, 2022. 1135 p.
ISBN 978-9934-18-911-1
https://doi.org/10.22364/htqe.2022

     

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2022. 159 lpp.
ISBN 978-9934-18-868-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.80.vlf.tk
 

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII = The Scholarly Readings of Young Historians VII. G. I. Bikše (zin. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 264 lpp.
ISBN 978-9934-18-851-0
ISBN 978-9934-18-852-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/jvzl.07

LU Juridiskā fakultāte

Latvijas Republikas Satversmei – 100. Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = The Constitution of the Republic of Latvia – 100. Collection of research papers of the 80th International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU  Akadēmiskais apgāds, 2022. 448 lpp.
ISBN 978-9934-18-845-9 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-846-6 (elektronisks izdevums)
https://doi.org/10.22364/juzk.80
 

Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = New Legal Reality: Challenges and Perspectives. I. Collection of research papers in conjunction with the 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 300 lpp.
ISBN 978-9934-18-835-0
ISBN 978-9934-18-836-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1 
 

New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II  The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia
21–22 October 2021, Riga. Collection of Research Papers. Riga: University of Latvia Press, 2022, 532 pages.
ISBN  978-9934-18-825-1 
ISBN  978-9934-18-826-8 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscflul.8.2
 

Starpdisciplinārie pētījumi

Initium : 2021. gada LU Studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Sast. Līva Elizabete Liepiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 179 lpp.
ISBN 978-9934-18-918-0 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lu.szk.3.rk

   

Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : Tēžu krājums. Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. V. Segliņš, J. Pupure (atb. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 56 lpp.
ISBN 978-9934-18-814-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.80.spmk.tk 

LU Bibliotēka

Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājumsSastādītāja Mārīte Saviča. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 28 lpp.
ISBN 978-9934-18-843-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.80.bibliz.tk

Muzejs

Ķīmijas fakultāte

80th International Scientific Conference of the University of Latvia 2022.
Chemistry Section. Book of Abstracts. Riga: University of Latvia Press. 82 p.
ISBN 978-9934-18-809-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.80.cs.ba

Ķīmiskās fizikas institūts

80th International Scientific Conference of the University of Latvia. University of Latvia Institute of Chemical Physics. Nanotechnologies and Radiation Processes : Online meeting. Riga, 3–4 February 2022. Riga: University of Latvia Press. 52 p.
ISBN 978-9934-18-799-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.80.icp.nrp

2021. gads

LU Bioloģijas institūts

79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Institute of Biology. Innovative and Applied Research in Biology. Proceedings. Volume 3.
Jankevica, L. (comp.). Riga, 2021. 55 p.
ISBN 978-9934-18-787-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iarb.2021

LU Juridiskā fakultāte

Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos : Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Collection of research papers of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 584 lpp.
ISBN 978-9934-18-679-0
ISBN 978-9934-18-680-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/juzk.79

     

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Human, Technologies and Quality of Education, 2021 : Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2021 : rakstu krājums. L. Daniela (ed.). Riga: University of Latvia Press, 2021. 1148 p.
ISBN 978-9934-18-735-3
https://doi.org/10.22364/htqe.2021

     

LU Sociālo zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Kopsavilkumi = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. V. Zelče (red.). Rīga, Latvijas Universitāte, 2021. gada 25. un 26. februāris. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 58 lpp.
ISBN 978-9934-18-752-0 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.79.szf.01

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas zinātnes doktorantu sekcija. Kopsavilkumi = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session of Ph.D Students in Communication Science. Abstracts. V. Zelče (red.). Rīga, Latvijas Universitāte, 2021. gada 17. februāris. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 38 lpp.
ISBN 978-9934-18-751-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.79.szf.02

     

LU Teoloģijas fakultāte

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija “Krīzes un reliģija” : tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. 28 lpp.
ISBN 978-9934-18-664-6
https://doi.org/10.22364/luszk.79.trs.tk

 

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI = The Scholarly Readings of Young Historians VI. K. Beķere (zin. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 180 lpp.
ISBN 978-9934-18-637-0
ISBN 978-9934-18-638-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/jvzl.06

   

Starpdisciplinārie pētījumi

Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās :  tēžu krājums. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. V. Segliņš (atb. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 56 lpp.
ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF)
­­­­https://doi.org/10.22364/luszk.79.spmk.tk

     

2020. gads

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 

Geodynamics and Geospatial Research : Book of Abstracts and Articles = Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi : konferences tēzes un zinātniskie raksti. The 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. University of Latvia, Institute of Geodesy and Geoinformatics. Riga: University of Latvia Press, 2020. 38 p.
ISBN 978-9934-18-518-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscul.78.ggr.ba

   

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Slavistica Docenda 2. Slāvu valodas kā svešvalodas : mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas : kolektīvā monogrāfija = Славянские языки как иностранные : актуальные вопросы обучения и тестирования : коллективная монография = Języki słowiańskie jako obce : aktualne zagadnienia nauczania i testowania : monografia zbiorowa = Slovanské jazyky jako cizí : aktuální otázky studia a testování : kolektivní monografie. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2020. 128 lpp.
ISBN 978-9934-18-501-4
https://doi.org/10.22364/sd.2.2020

   

LU Juridiskā fakultāte

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās : Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Application of the International and European Union law in the national courts : Collection of research papers of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 504 lpp.
ISBN 978-9934-18-536-6
ISBN 978-9934-18-537-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/juzk.78

   

LU Ķīmijas fakultāte

Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija : tēžu krājums = The 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Chemistry Section : Book of Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2020. 58 lpp.
ISBN 978-9934-18-511-3
https://doi.org/10.22364/iscul.78.cs.ba

 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Human, Technologies and Quality of Education, 2020 : Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2020 : rakstu krājums. L. Daniela (ed.). Riga, University of Latvia, 2020. 297 p.
ISBN 978-9934-18-623-3
https://doi.org/10.22364/htqe.2020

     

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians V. I. Boldāne-Zeļenkova (zin. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 164 lpp.
ISBN 978-9934-18-611-0
https://doi.org/10.22364/jvzl.05

     

LU starpdisciplinārie pētījumi

MUNDUS ET. Idea. Homo. Communitas. Sciens : 2020. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Sast. Jēkabs Akermanis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 184 lpp.
ISBN 978-9934-18-642-4
ISBN 978-9934-18-643-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lu.szk.2.rk

   

LU Juridiskā fakultāte

Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība : dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums =  Protecting Values Enshrined in Constitution : Perspectives of Different Fields of Law. Collection of research papers of the 77th International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 500 lpp.
ISBN 978-9934-18-445-1
https://doi.org/10.22364/juzk.77

Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās, I : LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems, I : Collected conference papers of the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 2019. gada 16.–18. oktobrī Rīgā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 548 lpp.
ISBN 978-9934-18-471-0
https://doi.org/10.22364/iscflul.7

Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II : The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. Collection of Research Papers in Conjunction with the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia.  16–18 October 2019, Riga. Riga: University of Latvia Press, 2019. 424 p.
ISBN 978-9934-18-530-4
https://doi.org/10.22364/iscflul.7.2


LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Innovations, Technologies and Research in Education, 2019 : Proceedings of ATEE Spring Conference. L. Daniela (ed.). Riga: University of Latvia Press, 2019. 718 p.
ISBN 978-9934-18-482-6
https://doi.org/10.22364/atee.2019.itre

Human, Technologies and Quality of Education, 2019 : Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2019 : rakstu krājums. L. Daniela (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 182 lpp.
ISBN 978-9934-18-470-3
https://doi.org/10.22364/htqe.2019


LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians IV. I. Boldāne-Zeļenkova, A. Rokpelnis (sast.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 156 lpp.
ISBN 978-9934-18-468-0
https://doi.org/10.22364/jvzl.04


LU starpdisciplinārie pētījumi

HOMO ET. Persona. Societas. Natura. Innovationes : 2019. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. E. Dāldere (sast.).
ISBN 978-9934-18-517-5
ISBN 978-9934-18-519-9 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lu.szk.1.rk

 

LU Juridiskā fakultāte

Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe : Collection of research papers of the 76th International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 420 lpp.
ISBN 978-9934-18-351-5


LU Medicīnas fakultāte

Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā = Innovations in the Diagnosis and Treatment of Children's Developmental Disorders. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu un tēžu krājums. V. Folkmanis, I. Pēkainis (sast.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 60 lpp.
ISBN 978-9934-18-385-0
https://doi.org/10.22364/idtcdd.2018


LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Izglītība zinātnei un praksei = Education for Science and Practice. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas žurnāls. A. Vulāne, E. Stikute (sast., red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 112 lpp.
ISBN 978-9934-18-391-1
https://doi.org/10.22364/izup

Human, Technologies and Quality of Education = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte. L. Daniela (red.). Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 222 lpp.
ISBN 978-9934-18-400-0
https://doi.org/10.22364/htqe.2018


LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians III. I. Boldāne-Zeļenkova, A. Rokpelnis (sast.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 136 lpp.
ISBN 978-9934-18-379-9
https://doi.org/10.22364/jvzl.03

 

LU Juridiskā fakultāte

Latvijas Republikas Satversmei – 95 : Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums = The Constitution of the Republic of Latvia – 95 : Papers of the 75th Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 400 lpp.
ISBN 978-9934-18-246-4

 

LU Juridiskā fakultāte

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas : Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums = Foreign Investment: When Law Interacts : Papers of the 74th Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 420 lpp.
ISBN 978-9934-18-157-3

Constitutional Values in Contemporary Legal Space II : Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā II : LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 16–17 November, 2016. Riga: University of Latvia Press, 2016. 294 p.
ISBN 978-9934-18-230-3

Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā  I : LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Constitutional Values in Contemporary Legal Space I : Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 2016. gada 16.–17. novembris. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 640 lpp.
ISBN 978-9934-18-185-6

 

LU Bibliotēka

Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa. M. Saviča (atb. red.).( Zinātniskās konferences “LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta”, 22.08.2015., referentu rakstu krājums). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 96 lpp.
ISBN 978-9934-18-451-2
http://doi.org/10.22364/aul.100.pgs


LU Juridiskā fakultāte

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā : Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums = The Effectiveness of Law in Post-modern Society : Papers of the 73rd Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 524 lpp.
ISBN 978-9934-18-017-0

 

LU Juridiskā fakultāte

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 452 lpp.
ISBN 978-9984-45-855-7

Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges : The 5th International Scientific Conference of the University of Latvia. Dedicated to the 95th Anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai. 10–11 November, 2014. Riga: University of Latvia Press, 2014. 672 p.
ISBN 978-9984-45-892-2


LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Language Environment in University: Accessibility, Quality, Sustainability = Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja : LU Valodu centra starptautiskās konferences rakstu krājums. T. Guseva, L. Ločmele (zin. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 120 lpp.
ISBN 978-9984-45-920-2 (PDF)

 

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Starptautiskā zinātniskā konference “Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā” : tēzes = International Scientific Conference Rūdolfs Blaumanis and the Cultural Revolution in Europe in the Turn of the Century Period Prose, drama and theatre in text and contextRīga, Ērgļi 2013. gada 14.–16. marts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 67 lpp.
ISBN 978-9984-45-680-5


LU Juridiskā fakultāte

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru : Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 362 lpp.
ISBN 978-9984-45-732-1


LU Sociālo zinātņu fakultāte

Identity: Personal, Local, Global : Issue of Publications from 2nd International Conference for Students at the Faculty of Social Sciences of the University of Latvia, in Riga, April 17–19, 2013 = Identitāte: personīgā, lokālā, globālā : 2. starptautiskās studentu konferences rakstu krājums, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Rīga, 2013. gada 17.–19. aprīlis. E. Zača (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 72 lpp.  
ISBN 978-9984-45-804-5

 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Hellēnistikas centrs

Hellenic dimension : Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras Hellēnistikas centrs. B. Aleksejeva, O. Lāms, I. Rūmniece (eds.). Riga: University of Latvia Press, 2012. 272 p.
ISBN 978-9984-45-469-6


LU Juridiskā fakultāte

Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi : juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 294 lpp.
ISBN 978-9984-45-583-9

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space : International Scientific Conference. 4-5 October, 2012. Riga: University of Latvia Press, 2012. 684 p.
ISBN 978-9984-45-564-8

Inovāciju juridiskais nodrošinājums : Latvijas Universitātes 70. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 576 lpp.
ISBN 978-9984-45-542-6

Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība : rakstu krājums. (2011. g. 24.–27. okt. Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” sekcijā “Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība” nolasītie referāti). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 160 lpp.
ISBN 978-9984-45-444-3

 

LU Juridiskā fakultāte

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : LU 69. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 432 lpp.
ISBN 978-9984-45-354-5


LU Sociālo zinātņu fakultāte

European Integration and Baltic Sea Region Studies: Diversity and Perspectives : Proceedings of the International Conference “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives”. University of Latvia, Riga, 26–27 September, 2011. T. Muravska (ed.). Riga: University of Latvia Press, 2011. 652 p.
ISBN 978-9984-45-398-9

Contemporary Ergonomics and Business 2011 : Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society. University of Latvia, Riga, 7th October, 2011. Z. Roja, H. Kalkis & V. Kalkis (eds.). Riga: University of Latvia Press, 2011. 120 p.
ISBN: 978-9984-45-406-1

 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Hellēnistikas centrs

Hellēņu mantojums : Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļas Hellēnistikas centrs. O. Lāms, I. Rūmniece (sast.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp.
ISBN 978-9984-825-77-9


LU Sociālo zinātņu fakultāte

Promotion of Social Policies – An Investment in the Future : Canada – European Union – Baltic States – Nordic Countries. University of Latvia, Riga, November 6-8, 2008. T. Muravska (ed.). Riga: University of Latvia Press, 2009. 320 p.
ISBN 978-9984-45-098-8

   

LU Juridiskā fakultāte

Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās : 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 464 lpp.
ISBN 978-9984-45-531-0