Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.
= Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Riga: The University of Latvia Press, 2023. 432 p.

Redkolēģijas priekšsēdētājs: Prof. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Redkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks: Prof. Karlo Amatuči, Neapoles Federika II universitāte, Itālija

Redkolēģija

https://doi.org/10.22364/juzk.81 
ISBN  978-9934-36-021-3 (drukāts izdevums)
ISBN  978-9934-36-022-0 (elektronisks izdevums)


Pilna satura PDF (4.1 MB)


SATURS

Priekšvārds 


TIESĪBU IEROBEŽOJUMU PIEĻAUJAMĪBA UN ATTAISNOJAMĪBA DEMOKRĀTISKĀ TIESISKĀ VALSTĪ

Uldis Krastiņš. Ieskats Krimināllikuma Vispārīgās daļas attīstības procesā / An Insight Into Evolution of the General Part of Criminal Law


ADVOKĀTU LOMA TIESAS PROCESU EFEKTIVIZĀCIJĀ

Egons Rusanovs. Procesuālā disfunkcija Latvijas kriminālprocesā kā konstitucionālo paradigmu nobīde / Procedural Dysfunction in Latvian Criminal Proceedings as a Shift in Constitutional Paradigms


TIESĪBU IEROBEŽOJUMU PIEĻAUJAMĪBA UN ATTAISNOJAMĪBA STARPTAUTISKAJĀS PUBLISKAJĀS TIESĪBĀS

Ingus Meimers. Ieguldījumu aizsardzība okupētajās un kara postītajās teritorijās / Investment Protection in Occupied and War-Torn Territories


PRIVĀTAUTONOMIJA UN TĀS IEROBEŽOJUMI

Kaspars Balodis. Civillikuma 1415. pants un tā piemērošanas robežas / Article 1415 of the Civil Law and Its Scope of Application

Germans Pavlovskis. Pacta sunt servanda principa attīstība romiešu tiesībās / Development of Pacta Sunt Servanda Principle in Roman Law

Vadims Mantrovs. Privātās autonomijas ierobežojumi apdrošināšanas līgumtiesībās Latvijā / Limitations of Private Autonomy in Insurance Contract Law of Latvia  

Lauris Rasnačs. Komercķīlas regulējuma pilnveidošanas iespējas / Options for Improvement of Legal Framework Regulating Commercial Pledge

Agris Bitāns. Publiskas personas tiesības uz savu attēlu preses brīvības kontekstā / The Right of a Public Figure to Its Image in the Context of Press Freedom

Pauls Zeņķis. Konvertējamās obligācijas un to civiltiesiskās apgrozības ierobežojumi / Convertible Bonds and Restrictions on Their Civil Circulation 

Aleksandrs Fillers. Atsevišķi problēmjautājumi saistībā ar līgumu izpildi / Specific Issues Concerning Performance of Contracts

Jānis Kārkliņš, Ritvars Purmalis. Viedo sistēmu operatoru vainojamības modelis / Intelligent Systems Operators’ Culpability Model

Erlens Kalniņš. Apbūves tiesības nodibināšanas problemātiskie aspekti / Problematic Aspects of Establishing the Right of Superficies

Daina Ose. Pierādījumu iesniegšanas ierobežojumi un pieļaujamība apelācijas instancē / Limitations and Admissibility of Submitting Evidence at the Appellate Instance

Jānis Lapsa. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš / Term of the Residential Tenancy Agreement

Kristīne Zīle. Testatora gribas ierobežojumi / Restrictions or Boundaries of Testator’s Will

Alise Reide. Kreditors mantojuma lietā / Creditor in Inheritance Case

Zanda Dāvida. Patērētāja lēmuma autonomijas ievērošana digitālajā vidē: pierādīšanas pienākums / Respecting the Consumer Decision Autonomy in the Digital Environment: Burden of Proof

Ieva Čudina. Dispozitivitātes principa loma divpusējā prasībā / Role of Dispositive Principle in Actio Duplex

Laura Kadile. Zvērināta notāra pienākums novērtēt rīcībspēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem / Notary’s Obligation to Assess the Capacity to Act of People with Mental Disabilities


DEMOKRĀTISKA TIESISKA VALSTS – MĒRĶI, UZDEVUMI UN VĒRTĪBAS (TEORIJAS, FILOZOFIJAS, VĒSTURES, ĒTIKAS UN SOCIOLOĢIJAS ASPEKTI)

Diāna Apse. Vajātās baznīcas aspekts ceļā uz demokrātisku tiesisku valsti. Godināmais bīskaps Boļeslavs Sloskāns / Aspect of the Persecuted Church on the Way to a Democratic Legal State. Venerable Bishop Boļeslavs Sloskāns

Jānis Pleps. Konstitūcijas pārākuma princips / Principle of Supremacy of Constitution


TIESĪBU IEROBEŽOJUMU PIEĻAUJAMĪBA UN ATTAISNOJAMĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBĀS 

Inga Kačevska, Aleksandrs Fillers. Privātautonomijas ierobežojumi starptautiskajās privāttiesībās: Šķīrējtiesu likuma kontekstā / Limitations of Private Autonomy in Private International Law in the Context of Arbitration Law

Jūlija Terjuhana. Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts – izaicinājumi ceļā uz ES vienoto regulējumu / The EU Artificial Intelligence Act – Challenges on the Way to the EU Single Regulation


LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES 8. NODAĻAI “CILVĒKA PAMATTIESĪBAS” – 25

Anita Rodiņa, Annija Kārkliņa. Cilvēka pamattiesības kā būtiska satversmes sastāvdaļa:ģenēze, nozīme, saturs / Fundamental Human Rights as an Essential Component of the Constitution of the Republic of Latvia: Genesis, Meaning, Content

Jautrīte Briede. Mazāk ierobežojošs līdzeklis Administratīvajā procesā / Less Restrictive Means in Administrative Procedure

Anita Kovaļevska. Faktiskās rīcības seku novēršana tiesību uz efektīvu tiesas aizsardzību kontekstā / Remedying Consequences of Real Action in the Context of the Right to Effective Judicial Protection

Edvīns Danovskis. Valsts pārvaldes iekārtas likuma nozīme valsts dibinātu augstskolu pārvaldībā / Importance of State Administration Structure Law in Governance of State-Founded Higher Education Institutions

Elīna Pankrate. Tiesības uz atlīdzinājumu par publiskas personas nepamatotu privātpersonas tiesību aizskārumu / Person’s Rights to Compensation for Unjustified Violation of Rights by Public Person

Aleksandrs Kuzņecovs. Parlamentārās kontroles nozīme pamattiesību aizsardzībā / Significance of Parliamentary Control in Protection of Basic Rights

Viktorija Katajeva. Profesionālā dienesta līguma izbeigšana pirms termiņa, pusēm vienojoties: valsts imperatīvās militārās intereses versus cilvēka pamattiesības / Termination of Professional Service Contract by Agreement of Parties Before End of Term: Imperative Military Interests of State Versus Human Rights

Sandra Sondore. Covid-19 pandēmijas pieredze pamattiesību ierobežojumu kontekstā – Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra Rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Nr. 720 5.3. apakšpunkts / The Experience of COVID-19 Pandemic in Context of Restrictions of Fundamental Human Rights – the Order of the Cabinet of Ministers of Latvia of October 9, 2021 “On Declaring a State of Emergency” No. 720 Sub-Section 5.3


KRIMINĀLTIESĪBU DOKTRĪNA UN TĀS NOZĪME KRIMINĀLTIESISKO NORMU IZSTRĀDĒ UN PIEMĒROŠANĀ

Valentija Liholaja. Vai un kā krimināltiesību doktrīna (krimināltiesību zinātne) ietekmē krimināltiesību normu jaunrades procesu un to interpretāciju / Whether and How Doctrine of Criminal Law (Science of Criminal Law) Affects the Creative Process of Criminal Law Norms and Their Interpretation

Evija Vīnkalna. Cēloņsakarība kā kriminālatbildības nepieciešamais priekšnosacījums: teorētiskie un praktiskie aspekti / Causal Relationship as a Necessary Prerequisite for Criminal Liability: Theoretical and Practical Aspects

Māris Leja. Tiesību normu iztulkošanas metožu nozīme koruptīvo noziegumu sastāvu satura noskaidrošanā / The Role of Legal Interpretation Methods in Clarification of the Content of Corruption Crimes

Elīna Zivtiņa. Izvarošana un seksuāla vardarbība: jēdzienu problemātika un tās aktualitāte / Rape and Sexual Violence: The Terminological Problematics and Topicality Thereof

Toms Čevers. Noziedzīga nodarījuma objekta doktrinārā novērtējuma ietekme uz noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju / Impact of Doctrinal Assessment of Object of Criminal Offence on Qualification of Criminal Offences


IZMEKLĒŠANA PIRMSTIESAS KRIMINĀLPROCESĀ – PERSONU TIESĪBU NODROŠINĀŠANAS UN IEROBEŽOŠANAS ROBEŽAS

Dāvids Gurevičs. Izmeklēšanas noslēpuma un cietušā tiesību uz informāciju sadursme pirmstiesas kriminālprocesā / Collision Between Secret of Investigation and Victim’s Right to Information in Pre-Trial Stage of Criminal Proceedings

Oskars Kulmanis. Pušu līdztiesības principa nozīme pirmstiesas izmeklēšanā / The Meaning of Equality of Arms in Pre-Trial Investigation


TIESĪBU ZINĀTNES NĀKOTNEI (DOKTORANTU SEKCIJA)

Signe Skutele. Policijas izziņas teorētiskais diskurss un tās īstenošanas problemātika Latvijā starpkaru periodā / The Theoretical Discourse of Police Inquiry and Its Implementation Problematics in the Republic of Latvia During the Interwar Period

Dina Gailīte. Juridisko tekstu seniespiedumi latviešu valodā: Latvijas juridiskās kultūras daļa / Ancient Prints of Legal Texts in Latvian Language: Part of Legal Culture of Latvia

Zoja Bruģe. Tiesību palīgavotu publicēšanas nepieciešamība demokrātiskā tiesiskā valstī / The Need for Publication of Subsidiary Sources of Law in a Democratic State Governed by the Rule of Law

Daira Sergejeva. Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratne Latvijas teritorijā no XVIII gadsimta līdz XX gadsimta sākumam / Comprehension of the Institute of Criminally Acquired Property in Territory of Latvia from the XVIII Century to the Beginning of the XX Century

Iveta Pazare. Satversmes tiesas loma modernās demokrātijas harmonizēšanā / Role of Constitutional Court in Harmonisation of Modern Democracy

Jānis Musts. Juridiskā siloģisma jēdziens / Notion of Legal Syllogism


STUDENTU SEKCIJA

Aleksandra Kristiāna Priede. Eitanāzijas konstitucionalitāte / Constitutionality of Euthanasia

Linda Lielbriede. “Saindētā koka augļu” doktrīnas izpratne pierādījumu pieļaujamības izvērtējumā Latvijas tiesu praksē / Application of the “Fruit of the Poisonous Tree” Doctrine in the Evaluation of Evidence Admissibility in Latvian Court Practice