2023. gada pirmajā pusē Latvijas Universitātē notika 81. starptautiskā zinātniskā konference. Tajā aktīvi piedalījās Juridiskās fakultātes mācībspēki un studenti. Juridiskās fakultātes konference tika organizēta ar plenārsēdes un 11 sekciju starpniecību, un kopumā tika nolasīti gandrīz 100 referāti. Konferences laikā tika sveikti arī mūsu kolēģi: profesore Valentija Liholaja 80 gadu jubilejā un profesors Uldis Krastiņš 90 gadu jubilejā. Vēlreiz sirsnīgi sveicieni jubilāriem konferences dalībnieku vārdā!
Kopš 2022. gada 24. februāra Eiropā notiek karš. Šis karš ir apskatāms ne tikai kā militārs konflikts, bet arī kā demokrātisku tiesisku valstu vērtību apdraudējums. Ikvienas demokrātiskas valsts pienākums un tiesības tautas interesēs ir sargāt savu vērtību sistēmu. Demokrātija nenozīmē visatļautību. Tāpēc var tikt noteikti tiesību ierobežojumi. Tomēr tiesību ierobežojumiem demokrātiskā tiesiskā valstī jābūt attaisnojamiem un tie pieļaujami tikai sabiedrības kopējo vērtību aizsardzībai. Par tiesību ierobežojumu pieļaujamības un attaisnojamības aspektiem demokrātiskā tiesiskā valstī plenārsēdē referēja Eiropas Savienības tiesas tiesnese profesore Ineta Ziemele, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un profesore Sanita Osipova. Īpašu interesi plenārsēžu dalībniekos izraisīja profesora Ulda Krastiņa referāts par krimināllikuma vispārīgās daļas attīstību.
Starp konferences sekcijām ir jāizceļ “Juridiskā izglītība: izaicinājumi un perspektīvas”. Juridiskā izglītība ir pamats izpratnei par demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām. Lai nodrošinātu vienotu jurista kvalifikācijas standartu, jau divus gadus Latvijā notiek valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens). Par juridiskās izglītības problēmām, risinājumiem un perspektīvām, tostarp analizējot pirmos kvalifikācijas eksāmena rezultātus un norises kārtības pilnveidošanas iespējas, referēja kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokāte Laila Medina un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne profesore Kristīne Strada-Rozenberga. Par juridiskās izglītības kvalitāti un tendencēm no jurista prakses pozīcijām ziņoja Latvijas Republikas prokuratūras Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Sekcijas darbā ar referātu piedalījās arī Rīgas Stradiņa universitātes profesors Jānis Grasis, Tartu Universitātes profesors Gabriels Tavits u. c. Pēc referātu noklausīšanās sekoja diskusija, kurā tika atzīta kvalifikācijas eksāmena lietderība, protams, atzīstot tā pilnveidošanas iespējas.
Konferences materiālos apkopotie raksti ir zinātniskas publikācijas, kas veicinās tiesību zinātnes attīstību, noderēs studiju procesa pilnveidošanai un jurista prakses vajadzībām. 
Paldies visiem sekciju sēžu vadītājiem, referentiem, konferences materiālos publicēto rakstu autoriem, redkolēģijas locekļiem un konferences norises atbalsta personālam par ieguldīto darbu!

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
profesors Jānis Lazdiņš
 


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.