https://doi.org/10.22364/juzk.81.33 | 318-325 | PDF

Cēloņsakarība kā kriminālatbildības nepieciešamais priekšnosacījums: teorētiskie un praktiskie aspekti

Causal Relationship as a Necessary Prerequisite for Criminal Liability: Theoretical and Practical Aspects

Evija Vīnkalna, Mg. soc.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore

Summary
Causal relationship, as the basic feature of the composition of material criminal offences, and one of the necessary prerequisites for criminal liability, has been researched by various scientists and highlighted in case law. The aim of the article is to focus on the importance of the doctrinal explanation of causal relationship in practice.

Atslēgvādi: cēloņsakarība, kriminālatbildība, Krimināllikums, noziedzīgs nodarījums

Keywords: causal relationship, criminal liability, Criminal Law, criminal offence


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.