https://doi.org/10.22364/juzk.81.32 | 308-317 | PDF

Vai un kā krimināltiesību doktrīna (krimināltiesību zinātne) ietekmē krimināltiesību normu jaunrades procesu un to interpretāciju

Whether and how Doctrine of Criminal Law (Science of Criminal Law) Affects the Creative Process of Criminal Law Norms and their Interpretation

Valentija Liholaja, Dr. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore

Summary
The article is devoted to the issue of the role of criminal law doctrine (science of criminal law) in the process of creation of criminal law norms and the use of this process in court practice. The purpose of the article is, firstly, to clarify the understanding of  an auxiliary source of legal doctrine and difference from legal science, and, secondly, to identify the insights into use of criminal law doctrine in the course of improving the criminal law regulation in the interpretation and application of criminal law norms in court practice. The results of the research are based on the knowledge of legal theory, materials of the legislative process, jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court of Republic of Latvia, as well as the opinions of lawyers.

Atslēgvārdi: krimināltiesību doktrīna, krimināltiesību zinātne, krimināltiesību normas, jaunrades process, tiesu prakse

Keywords: criminal law doctrine, science of criminal law, criminal law norms, creative process, court practice


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.