https://doi.org/10.22364/juzk.81.01 | 12-22 | PDF

Ieskats Krimināllikuma Vispārīgās daļas attīstības procesā

An Insight Into Evolution of the General Part of Criminal Law

Uldis Krastiņš, Dr. habil. iur.
Latvijas Universitātes emeritētais profesors

Summary
The article provides an analysis of several amendments to Chapter II “Criminal Offences” of the General Part of the Criminal Law, which were introduced since its entry into force on 1 April 1999. The article shows the necessity, the process of formation, as well as substantiation of the legal norms, based on the psychological concept approach which is laid down in Section 8 paragraph two of the Criminal Law.

Atslēgvārdi: Krimināllikums, Vispārīgā daļa, noziedzīgs nodarījums, vaina, psiholoģiskā koncepcija

Keywords: Criminal Law, General Part, criminal offence, guilt, psychological concept


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.