https://doi.org/10.22364/juzk.81.37 | 352-358 | PDF

Izmeklēšanas noslēpuma un cietušā tiesību uz informāciju sadursme pirmstiesas kriminālprocesā

Collision between Secret of Investigation and Victim’s Right to Information in Pre-Trial Stage of Criminal Proceedings

Dāvids Gurevičs, Mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras doktorants

Summary
The victim’s right to receive information during criminal proceedings is aimed at ensuring protection of the victim’s interests in a fair regulation of criminal legal relations. However, the institute of the secret of investigation as a means to protect impartiality of the proceedings and the offender’s right to a fair trial, limits the victim’s ability to be informed. This paper attempts to identify a reasonable balance between the victim’s right to information and the secret of investigation.

Atslēgvārdi: tiesības uz informāciju, interešu līdzsvars, izmeklēšanas noslēpums, atbilstīgs atlīdzinājums

Keywords: right to information, balance of interests, secret of investigation, effective remedy


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.