https://doi.org/10.22364/juzk.81.28 | 275-281 | PDF

Tiesības uz atlīdzinājumu par publiskas personas nepamatotu privātpersonas tiesību aizskārumu

Person’s Rights to Compensation for Unjustified Violation of Rights by Public Person

Elīna Pankrate, Mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Summary
The purpose of this paper is to analyse legal aspects, prerequisites and conditions of rights to commensurate compensation for unjustified violation of rights in those cases when a public person has unjustifiably engaged in commercial activity and thereby violated the rights of a person without a basis.

Atslēgvārdi: tiesības uz atlīdzinājumu, nepamatots tiesību aizskārums, publiskas personas komercdarbība

Keywords: rights to compensation, unjustified violation of rights, commercial activities of public person


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.