https://doi.org/10.22364/juzk.81.23 | 221-228 | PDF

Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts – izaicinājumi ceļā uz ES vienoto regulējumu

The EU Artificial Intelligence Act – Challenges on the Way to the EU Single Regulation

Jūlija Terjuhana, MA, Mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Summary
The European Union’s (EU) AI Act, which was introduced in April 2021, aims to regulate the use and development of artificial intelligence (AI) within the EU. However, the act has received considerable criticism from various stakeholders, including academics, industry players, and civil society organizations. This article analyses some of the most prominent criticisms of the EU AI Act and discusses their potential implications for the regulation of AI in the EU.

Atslēgvārdi: mākslīgais intelekts, riskos balstīta pieeja, MI pārvaldība, MI ētika

Keywords: artificial intelligence, risk-based approach, AI governance, AI ethics


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.