https://doi.org/10.22364/juzk.81.31 | 298-305 | PDF

Covid-19 pandēmijas pieredze pamattiesību ierobežojumu kontekstā – Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra Rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Nr. 720 5.3. apakšpunkts

The Experience of Covid-19 Pandemic in Context of Restrictions of Fundamental Human Rights – the Order of the Cabinet of Ministers of Latvia of October 9, 2021 “On Declaring a State of Emergency” No. 720, Sub-Section 5.3

Sandra Sondore, Mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Summary
The purpose of the current article is, by analysing the experience of the state of emergency brought about by the COVID-19 pandemic, to contribute to clarifying the frame of  actions and powers of government, determining significant restrictions of fundamental rights (the right of individuals to private life and the right to freely choose an occupation) in emergency situations related to the pandemic. The task of the current paper is, by applying the criteria and methodology for evaluating the permissibility of restrictions of fundamental rights, to assess whether the actions of the government of Latvia, implementing the restrictions of fundamental rights (namely, the requirement for a COVID-19 interoperable certificate in legal relations for all employees in the public sector) were legitimate, necessary and proportionate.

Atslēgvārdi: Satversmes tiesa, cilvēktiesības, ārkārtas situācija, Covid-19 pandēmija, pamattiesību ierobežojumi

Keywords: Constitutional Court, human rights law, state of emergency, the COVID-19 pandemic, restrictions of fundamental rights


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.