https://doi.org/10.22364/juzk.81.42 | 395-402 | PDF

Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratne Latvijas teritorijā no XVIII gadsimta līdz XX gadsimta sākumam

Comprehension of the Institute of Criminally Acquired Property in Territory of Latvia from the XVIII Century to the Beginning of the XX Century

Daira Sergejeva, Mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Summary
The current article provides an insight into the concept of the Institute of Criminally Acquired Property in the territory of Latvia as part of the Russian Empire. After the establishment of the Republic of Latvia, the laws and regulations of the Russian Empire on criminally acquired property were adopted. It should be emphasized that after inclusion into the Russian Empire in the XVIII century, local laws in the territory of Latvia were taken into account, explaining the basic principles of the criminally obtained property institute in Russian Empire in the XIX century.

Atslēgvārdi: Krievijas impērija, krimināltiesības, noziedzīgi iegūtas mantas institūts

Keywords: Russian Empire, criminal law, institute of criminally obtained property


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.