https://doi.org/10.22364/juzk.81.27 | 267-274 | PDF

Valsts pārvaldes iekārtas likuma nozīme valsts dibinātu augstskolu pārvaldībā

Importance of State Administration Structure Law in Governance of State-Founded Higher Education Institutions

Edvīns Danovskis, Dr. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents

Summary
The article offers an analysis of the main concepts of the State Administration Structure Law and their implications in the governance of the state-founded higher education institutions in Latvia. It is argued that despite dated regulated regulation of the Law on Higher Education Institutions, the basic concepts of the State Administration Structure Law (i.e., the concept of a public persons and its internal structure) shall be observed, when deciding upon the internal structure of higher education institutions.

Atslēgvārdi: valsts dibināta augstskola, atvasināta publiska persona, iestāde, struktūrvienība

Keywords: state-founded higher education institution, derived public entity, institution, structural unit


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.