https://doi.org/10.22364/juzk.81.44 | 410-416 | PDF

Juridiskā siloģisma jēdziens

Notion of Legal Syllogism

Jānis Musts, Mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants

Summary
To properly engage with the notion of the legal syllogism, a sufficiently broad definition is required. The aim of this paper is to create such a definition. The author concludes that the legal syllogism is a deductive argument with a predetermined content that is related to the application of legal norms.

Atslēgvārdi: juridiskis siloģisms, definīcija, tiesību teorija

Keywords: legal syllogism, definition, theory of law


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.