Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 300 lpp.

New Legal Reality: Challenges and Perspectives. I.  Collection of research papers in conjunction with the 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2022. 300 pages.

(Pilna satura PDF | Full PDF)

ISBN  978-9934-18-835-0 
ISBN  978-9934-18-836-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1

Redakcijas kolēģija

Editorial Board

SATURS / CONTENTS

Priekšvārds
Foreword

1. sekcija / Section 1
CAVEANT CONSULES: TIESĪBU NEAIZSKARAMAIS MINIMUMS ĀRKĀRTAS APSTĀKĻOS / CAVEANT CONSULES: THE MINIMUM OF INVIOLABLE RIGHTS IN EMERGENCY CONDITIONS

Jānis Pleps. Valsts nepārtrauktības nodrošināšana ārkārtējos apstākļos / Ensurance of the Continuity of the State in the Emergencies
Elīna Grigore-Bāra. Īpašo tiesisko režīmu attaisnojumi tiesību filozofijā / Justifications of Special Legal Regimes in the Philosophy of Law
Viktorija Katajeva. Obligāta vakcinācija pret Covid-19 militārajā dienestā: pamattiesības versus valsts aizsardzības intereses / Mandatory Vaccination Against Covid-19 in Military Service: Fundamental Rights versus Interests of National Defence

2. sekcija / Section 2
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IZAICINĀJUMI MŪSDIENĀS / CURRENT CHALLENGES TO HIGHER EDUCATION

Ineta Ziemele. Nacionālā profesūra globalizācijas apstākļos / National Professorship in a Globalised World
Laura Ratniece. Tiesas procesa izspēles kā vērtīgs mācību uzdevums tiešsaistes studiju vidē: izaicinājumi un iespējas / Moot Courts as a Valuable Learning Exercise in Online Study Environment: Challenges and Opportunities
Agnese Rusakova. All that is Needed for the Top-Performers to Choose Latvia – to “Remove the Fence” / Viss, kas nepieciešams, lai augstas raudzes zinātnieki izvēlētos Latviju – “jānoņem žogs”

3. sekcija / Section 3
INDIVĪDA, SABIEDRĪBAS UN VALSTS INTEREŠU LĪDZSVAROŠANA TIESISKĀ VALSTĪ / BALANCING THE INTERESTS OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE IN A STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW

Ringolds Balodis. Skatījums uz Satversmes konstitucionāliem algoritmiem: to loģika, lietderīgums un pamatotība / View of the Constitutional Algorithms of the Constitution: Their Logic and Validity
Diāna Apse. Īpašā doktrīna un jaunā tiesiskā realitāte / Special Doctrine and the New Legal Reality
Solvita Olsena, Laura Kadile. From Legal Capacity to Act to Decision Making Capacity in Latvian Patients’ Rights Law / Pacientu tiesības Latvijā – no rīcībspējas līdz lemtspējai
Džeina Gaile. Tiesiskās vienlīdzības principa izpratne publiskajā iepirkumā iesniegta piedāvājuma trūkumu izvērtēšanā / Understanding of the Legal Equality Principle in the Evaluation of Deficiencies of a Tender Submitted in Public Procurement
Laura Šāberte. Legal and Practical Aspects of Ensuring Chaplaincy Services in the Hospitals of Republic of Latvia in the Context of the Right of Patients and Their Relatives to Receive Spiritual Care / Kapelānu dienesta darbības īstenošanas tiesiskie un praktiskie aspekti Latvijas Republikas slimnīcās kontekstā ar pacienta un pacienta tuvinieku tiesībām saņemt garīgo aprūpi 

4. sekcija / Section 4
KRIMINĀLTIESĪBU AKTUĀLIE JAUTĀJUMI: IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI / CURRENT ISSUES OF CRIMINAL LAW: CHALLENGES AND SOLUTIONS TO THEM

Andrejs Vilks. Innovative Nature of the 21st Century Criminology / 21. gadsimta kriminoloģijas inovatīvais raksturs
Evija Vīnkalna. Cēloņsakarība Krimināllikuma normās, tās izpratnes teorētiskie un praktiskie aspekti / Concept of Causal Relationship in Norms of Criminal Law, Its Theoretical and Practical Aspects
Jānis Maizītis. Kriminālprocesa uzraudzības problemātika Latvijā / Difficulties Linked to Supervision of Criminal Proceedings in Latvia
Ērika Gribonika. Mutiskuma principa un interešu izskatīt krimināllietu rakstveida procesā mijiedarbība Kriminālprocesa likumā / Interaction of the Principle of Orality and Interests to Consider a Criminal Case in a Written Proceedings in the Criminal Procedure Law
Oskars Kulmanis. Taisnīga kriminālprocesa norise ārkārtas situācijā / Fair Criminal Proceedings in Emergency Situation

5. sekcija / Section 5
JAUNĀ REGULĒJUMA ATTĪSTĪBA STRAUJI MAINĪGAJĀ DIGITĀLAJĀ PASAULĒ / DEVELOPMENT OF NEW REGULATIONS IN FAST-CHANGING DIGITAL WORLD

Vija Kalniņa. Liability of Intermediary Service Providers under the Digital Services Act / Starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība Digitālo pakalpojumu aktā
Viktorija Soņeca. Tehnoloģiju milžu ietekme uz suverēnu / Global Technology Giants and Their Influence on the Sovereign
Daina Ose. Digitalizācijas izaicinājumi civilprocesā / Challenges of Digitization in Civil Proceedings

6. sekcija / Section 6
PRIVĀTTIESĪBU AKTUĀLIE RISINĀMIE JAUTĀJUMI / TOPICAL CHALLENGES IN PRIVATE LAW

Erlens Kalniņš. Kontratabulārais, ekstratabulārais un tabulārais ieilgums Latvijas civiltiesībās / Contra Tabular, Extra Tabular and Tabular Prescription in Latvian Civil Law
Mārcis Krūmiņš. Tiesību un pienākumu “līdzsvars” / The “Balance” of Rights and Obligations 
Aleksandrs Fillers. Latvijas saistību tiesības: mācības no Kopējā modeļa projekta (DCFR) / Latvian Law of Obligations: Useful Lessons from the DCFR
Edijs Brants. Piesardzības pasākumu nozīme, piemērojot civiltiesisko atbildību par deliktu / The Role of Precautionary Measures in Application of Tortious Liability 
Dāvids Andris Blehmanis. Starptautisko un nacionālo sankciju kā nejaušu šķēršļu iedarbība uz līgumattiecībām / International and National Sanctions as Fortuitous Impediment Impact on Contractual Relationship
Stella Kaprāne. Ambush jeb tā dēvētais slazdu mārketings un preču zīmes sportā / Ambush or the So-Called Coat Tail Riding Marketing and Sports Trademarks

7. sekcija / Section 7
MEDIĀCIJA KĀ VIENS NO STRĪDU RISINĀŠANAS VEIDIEM – IZAICINĀJUMI UN IETEIKUMI / MEDIATION AS ONE OF APPROACHES TO DISPUTE RESOLUTION – CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS

Marta Urbane. Opportunities and Challenges of Mediation in International Commercial Disputes / Mediācijas iespējas un izaicinājumi starptautiskos komercstrīdos