Opportunities and Challenges of Mediation in International Commercial Disputes

Mediācijas iespējas un izaicinājumi starptautiskos komercstrīdos

https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1.26 | 292–299 | PDF

Marta Urbane, Dr. iur., assistant professor
Riga Stradiņš University
Faculty of European Studies, Latvia


Keywords: mediation, international commercial disputes, Singapore Convention

Atslēgvārdi: mediācija, starptautiski komercstrīdi, Singapūras Konvencija

Kopsavilkums
Pēdējo gadu laikā uzsāktas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu izpratni par mediāciju un plašāku tās izmantošanu starptautiskos komercstrīdos. Mediācijas izmantošana starptautisku komerciālu strīdu risināšanā veicina ilgtermiņa biznesa attiecību saglabāšanu un attīstību. Tai ir mazāka ietekme uz savstarpējām biznesa attiecībām kā šķīrējtiesai vai strīda izšķiršanai tiesvedības procesā. Neraugoties uz mediācijas priekšrocībām, joprojām pastāv neuzticība mediācijas procesam. Pastāv bažas par mediācijas ļaunprātīgu izmantošanu, un ir nepietiekama izpratne par mediācijas rezultātu izpildi. Tiek uzskatīts, ka milzīgs solis mediācijas plašākai izmantošanas veicināšanai ir Singapūras Konvencija, kas ietver arī mediācijas rezultātu izpildi.