All that is Needed for the Top-Performers to Choose Latvia – to “Remove the Fence”

Viss, kas nepieciešams, lai augstas raudzes zinātnieki izvēlētos Latviju – “jānoņem žogs”

https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1.06 | 64–72 | PDF

Agnese Rusakova, Dr. sc. admin.
University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Arts


Kopsavilkums
Augstākās izglītības darba tirgus globalizācijas ietekmē Latvijā notiek administratīvo procedūru pārskatīšana profesora amata piešķiršanai, lai gūtu labumu no diasporas. Tiek apgalvots, ka administratīvās barjeras – prasības pēc doktora grāda – dekonstruēšana atvieglos kvalificētu diasporas pārstāvju reemigrāciju uz Latviju. Analizējot izvirzītos apgalvojumus par labu ierosinātajiem grozījumiem, autore pamato savu argumentāciju ar atziņām no jaunākajiem pētījumiem par diasporām un augsti kvalificēta darbaspēka migrāciju no mazām, atvērtām ekonomikām.
Autore piedāvā jēdzienu “smadzeņu kapitalizācija”, ar to domājot nacionāli vadītus stimulējošus pasākumus, lai izmantotu diasporu tās atrašanās vietā, kā arī klātesošā cilvēkkapitāla attīstības veicināšanu. Šis jēdziens var interesēt valstis, kuras cīnās ar intelektuālā darbaspēka aizplūšanu un kurām jārēķinās ar to, ka tuvākajā nākotnē nebūs iespējams to pārvērst par smadzeņu ieguvumu.

Atslēgvārdi: augstākā izglītība, diaspora, augsti kvalificēti darbinieki, atvērts darba tirgus, smadzeņu ieguvums, smadzeņu kapitalizācija

Keywords: higher education, diaspora, high-skilled workers, open labour market, brain gain, brain-capitalizing

Summary
The globalization of higher education labour market and endeavour to capitalize on diaspora recently called to attention the reconsideration of the administrative procedures in place for awarding a professorship in Latvia. It is claimed that deconstruction of administrative barrier – requirement of doctoral degree – will make it easier for qualified members of the diaspora to re-emigrate to Latvia. Referring to the raised assertions in favour of the proposed amendments, the author reacts, cautiously supporting her own argumentation by findings of recent researches on diaspora and high skilled labour migration from small, open economies. As a result, a term “brain-capitalizing” is coined, meaning national incentives of capitalizing on diaspora in situ, as well as nurturing the existing human capital. The term can be of interest to high-emigration countries fighting the brain drain, but unable to revert it to brain gain in any near future.