Liability of Intermediary Service Providers under the Digital Services Act

Starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība Digitālo pakalpojumu aktā

https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1.17 | 200–208 | PDF

Vija Kalniņa, Mg. iur., PhD student
University of Latvia, Faculty of Law


Kopsavilkums
2020. gada beigās Eiropas Komisija prezentēja tās priekšlikumu Digitālo pakalpojumu aktam. Šis akts aizstās starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildības regulējumu, kas šobrīd iekļauts Direktīvā par elektronisko tirdzniecību. Lai arī normas, kas tiks pārņemtas no Direktīvas par elektronisko tirdzniecību, tiks tikai nedaudz grozītas, starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība un pienākumi palielināsies. Tas netiks sasniegts, atkāpjoties no vispārēju pārraudzīšanas saistību neesamības principa, bet gan nosakot preventīvu pasākumu veikšanas pienākumus, tiešsaistes satura uzraudzīšanu, ko veiks trešās personas, un ieviešot institucionālo uzraudzību.

Atslēgvārdi: starpnieku pakalpojumu sniedzēji, atbildība, Digitālo pakalpojumu akts, vispārēju pārraudzīšanas saistību neesamība, Direktīva par elektronisko tirdzniecību

Keywords: intermediary service providers, liability, the Digital Services Act, no general obligation to monitor, the e-Commerce Directive