Innovative Nature of the 21st Century Criminology

21. gadsimta kriminoloģijas inovatīvais raksturs

https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1.12 | 144–156 | PDF

Andrejs Vilks, Dr. iur, Professor
Riga Stradiņš University, Faculty of Law


Kopsavilkums
Rakstā tiek atsegtas atsevišķas kriminoloģijas attīstības tendences, tai skaitā Covid–19 pandēmijas apstākļos. Tiek secināts, ka tradicionālās noziedzības atsevišķas formas un veidi postmodernās sabiedrības apstākļos transformējas uz digitālo vidi. XXI gadsimtā veidojas jaunas inovatīvas kriminoloģiskās pieejas un skolas, tai skaitā neokriminoloģija, sinenergētiskā, naratīvā, digitālā neirokriminoloģija. Autors atzīst, ka, neskatoties uz kriminoloģijas nozīmes nivelēšanu, ir nepieciešami pētījumi par jauno noziedzības formu un veidu attīstības tendencēm un to apkarošanas un novēršanas iespējām.

Atslēgvārdi: XXI gadsimts, kriminoloģija, inovācijas, noziedzība

Summary
The aim of the current article is to study the development trends of criminology, also taking into account the impact of Covid-19 pandemic. The rationale for the innovative criminological approach is related to new types of criminal threats and their consequences. Certain forms and types of traditional crime in postmodern society are transforming into the digital environment, including through the use of DarkNet platforms. At the same time, criminological research in Latvia is insufficiently developed, criminology study courses are not included in all law study programmes. In the 21st century, new criminological approaches and schools are emerging, including neocriminology, synergistic, narrative, digital, neurocriminology. Appropriate criminological approaches have a specific nature and content. These trends confirm that, despite the importance of criminology, there is a need for research into the development trends of organized crime, cybercrime, trafficking in human beings, drugs and arms, and the possibilities for combating and preventing them. It would also be necessary to develop specialized criminology study programmes.

Keywords: XXI century, criminology, crime, innovations