Likumdošana un tās rezultāts Latvijā: pagātnes mācības, mūsdienu tendences, problēmas un risinājumi. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 396 lpp.
= Legislation and Its Outcome in Latvia: Lessons from the Past, Current Trends, Problems and Solutions. Legal Science Proceedings of the 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: UL Press, 2024. 396 p.

Redkolēģijas priekšsēdētāja: prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitāte, Latvija
Redkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks: prof. Karlo Amatuči, Neapoles Federika II universitāte, Itālija

Redkolēģija

https://doi.org/10.22364/juzk.82 
ISBN 978-9934-36-232-3 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-36-233-0 (elektronisks izdevums)


Pilna satura PDF (5.54 MB)


SATURS

Priekšvārds 

Eiropas Savienības tiesību un starptautisko privāttiesību ietekme uz likumdošanu un tās rezultātu Latvijā

Inga Kačevska, Aleksandrs Fillers
Ārvalstu spriedumu atzīšana un izpilde Latvijas nacionālajās tiesībās: Atsevišķi problēmjautājumi
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Latvian National Law: Selected Issues

Līga Stikāne
Eiropas Savienības starptautisko privāttiesību ietekme uz Civillikuma kolīziju normām attiecībā uz pārrobežu laulības šķiršanai un laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamo likumu
The Impact of European Union Private International Law on the Conflict-of-Laws Rules of the Civil Law Regarding the Law Applicable to Cross-Border Divorce and Matrimonial Property Relations

Prof. Bunges privāttiesību kodifikācijai 160 – ietekme uz Latvijas privāttiesībām un ar to saistītie izaicinājumi mūsdienās

Kaspars Balodis
Valdošā uzņēmuma pienākums atlīdzināt atkarīgās sabiedrības zaudējumus koncernu tiesībās
The Duty of a Controlling Enterprise to Compensate for Losses of the Dependent Company in Group of Companies Law

Vadims Mantrovs
Apdrošināšanas līguma regulējums laika griežos: prof. Bunges kodifikācija un mūsdienas
Regulation of the Insurance Contract in the Turn of Time: Prof. Bunge’s Codification and Today  

Erlens Kalniņš
Servitūta tiesība pašam uz savu lietu
Servitude Right on Own Property

Edijs Brants
Kreditora pienākums atmaksāt parādniekam naudas līdzekļus Maksātnespējas likuma 99. panta otrās daļas kārtībā
Creditor’s Obligation to Repay Funds Received from a Debtor Under Article 99, Section 2 of the Insolvency Law

Jānis Kārkliņš, Kristīne Zīle
Mantojums – juridiska persona
Inheritance – Legal Entity

Pauls Zeņķis
Komerclikuma jaunā akciju iedalījuma problemātika
Problems of the New Classification of Shares in the Commercial Law of the Republic of Latvia  

Agris Bitāns
Kvazideliktu regulējuma Latvijā pagātnes mācības un mūsdienu tendences
Past Lessons and Current Trends of Quasi-Delict Regulation in Latvia  

Aleksandrs Fillers
Latvijas Civillikuma sistēmas atsevišķas īpatnības
Systemic Peculiarities of the Latvian Civil Law  

Daina Ose
Nekustamā īpašuma atsavināšanas piespiedu izsolē atsevišķi problēmjautājumi
Issues of Specific Concern in Forced Auction of Real Estate Expropriation  

Alise Reide
Mantojuma atraušana necienīgām personām
Forfeiture of Inheritance from Unworthy Persons

Gaidis Bērziņš
Kreditora un kapitālsabiedrības dalībnieka tiesības pēc mantas pārdošanas plāna faktiskās izpildes maksātnespējas procesā
Rights of Creditor and Capital Company Shareholder in Insolvency Proceedings Following the Actual Execution of Asset Sale Plan

Ieva Čudina
Kopīpašuma izbeigšanas civilprocesuālā kārtība
Civil Proceedings for Division of Joint Property Ownership  

Zanda Dāvida
Digitālo pakalpojumu akts un patērētāja lēmuma autonomijas aizsardzība
Digital Services Act and Protection of Consumer Decision-Making Autonomy  

Rolands Neilands
Vienošanās par kopīpašuma dalītas lietošanas kārtību ierakstīšana zemesgrāmatā
Registering of the Agreement on Shared Use of Joint Property in the Landbook  

Labs likums – instruments tiesību kultūras un prakses maiņai: Administratīvā procesa likuma spēkā esības pirmie 20 gadi

Edvīns Danovskis
Valsts pārvaldes iestādes statuss un pārstāvība tiesā
Status and Representation of Government Institution in Court  

Inga Bērtaite-Pudāne
Pieteikuma tiesības kolektīvo interešu aizsardzībai administratīvajā tiesā
Legal Standing for Collective Redress Before Administrative Courts  

Vadims Reinfelds
Zaudējuma atlīdzināšana par nepamatotu mantas arestu
Compensation for Unjustified Property Seizure  

Džeina Gaile
Publisko iepirkumu regulējuma pilnveidošana piedāvājuma precizēšanas kontekstā
Improvements of the Regulation of Public Procurement in the Context of Rectification of the Tender  

Anna Skrjabina
Tiesu digitalizācijas un noslodzes izvērtēšanas juridiskā dimensija
Legal Dimension of Court Digitalisation and Workload Management  

Tiesību zinātnes nākotnei

Jānis Musts
Juridiskā siloģisma funkcijas koncepts
The Concept of the Function of Legal Syllogism  

Dina Gailīte
Teodors Zvejnieks, “Tieslietu Vēstnesis” un trimdas juristu ieceres Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas valsts atjaunošanai
Teodors Zvejnieks, Periodical “Tieslietu Vēstnesis” and Proposals of Exile Lawyers for Restoration of Latvia as an Independent and Democratic State Governed by Law  

Likumdošana un tās rezultāts Latvijā: pagātnes mācības, mūsdienu tendences, problēmas un risinājumi tiesību vēsturē, teorijā, filozofijā, ētikā un socioloģijā

Diāna Apse
Likumdošanas sagatavošanas materiāli un citi tiesību palīgavoti
Draft Law Preparation Materials and Other Supplementary Sources of Law  

Jānis Pleps
Vacatio legis demokrātiskā tiesiskā valstī
Vacatio Legis in the Democratic State Governed by Law  

Krimināltiesiskās atbildības normatīvā regulējuma attīstības vēsturiskās mācības, šā brīža izaicinājumi un nākotnes perspektīvas: pārdomas, atzīmējot Krimināllikuma 25 gadu spēkā esamību

Evija Vīnkalna
Krimināllikuma attīstības tendences
Development Tendencies of the Criminal Law  

Oskars Kulmanis
Bērnu tiesību aizsardzība Krimināllikuma XVI nodaļas tvērumā. Izaicinājumi un perspektīvas
Protection of the Rights of Children within the Scope of Chapter XVI of the Criminal Law. Challenges and Perspectives  

Ēriks Treļs, Ilze Sokolovska
Kriminālatbildības par naida izraisīšanu Latvijā vēsturiskā attīstība un nākotnes perspektīvas
The Historical Development and Future Perspectives of Criminal Liability for Incitement to Hatred in Latvia  

Ērika Krutova
Liegums personai izceļot no valsts draudu novēršanas nolūkā: tiesiskā regulējuma pamatojums un īstenošanas aspekti
Prohibition on Leaving National Territory to Prevent Threats: Justification of the Legal Framework and Implementation Aspects  

Toms Čevers
Pārkriminalizēšanas (overcriminalization) fenomens un tā ietekme uz Krimināllikuma attīstību
The Phenomenon of Overcriminalization and Its Influence on Development of Latvian Criminal Law  

Dāvids Gurevičs
Nodarījuma maznozīmīgums un cietušā intereses Latvijas krimināltiesībās
Insignificance of Offense and Victim’s Interests in Latvia’s Criminal Law  

Linda Lielbriede
Aizstāvības modeļu institucionālās un funkcionālās izpratnes evolūcija Latvijas kriminālprocesā
Evolution of Institutional and Functional Understanding of Defence Models in Latvian Criminal Proceedings  

Jānis Dobelnieks
Favor defensionis kā kriminālprocesuāls tiesību princips – jēdziens un tā attīstība
Favor Defensionis as a Criminal Procedural Principle of Law – Concept and Its Evolution  


Tiesību zinātnes aktuālie jautājumi un to iespējamie risinājumi LU Juridiskajā fakultātē studējošo pētnieciskajos darbos

Nikola Salniņa
Garīdznieka grēksūdzes noslēpums kā kriminālprocesuāli aizsargājamais profesionālais noslēpums
The Secret of Confession to a Priest as a Professional Secret Protected in Criminal Proceedings  

Elīza Elza Šmite
Jēdziena “jaunietis” ieviešana Kriminālprocesa likumā: nepieciešamība un īpatnības
Introduction of the Term “Young Person” in the Criminal Procedure Law: Necessity and Peculiarities  

Edijs Bierands
Atsevišķi mantas izcelsmes pierādīšanas aspekti
Certain Aspects of Proving the Origin of Property  

Kitija Koroševska
Noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas nenoskaidrošanas tiesiskās sekas kriminālprocesā
Legal Consequences of Failing to Identify the Offender in Criminal Proceedings  

Agris Ratniks
Augstākās izglītības ieguve kā administratīvais process
Obtaining Higher Education as an Administrative Procedure  

Roberts Kokins
Pašvaldību autonomās funkcijas veikt darbu ar jaunatni tvērums
The Scope of the Autonomous Function of Local Governments to Do Youth Work  

Eduards Romans
Valsts rūpības nozīme faktiskās rīcības tiesiskuma izvērtējumā
The Role of State’s Due Diligence in Assessing Legality of Actual Conduct  

Agnese Pūga
Atbildētāja institūts un tā noteikšana administratīvajā procesā tiesā Latvijā
The Concept of the Defendant and Identifying Thereof in the Administrative Court Procedure in Latvia  

Reinis Ivanovs
Prasība pret valdes locekli par atrautās peļņas piedziņu
Claim Against a Member of the Board for Lost Profits  

Edgars Moisejs
Maksātnespējas process kā krimināltiesiska piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes mehānisms
Insolvency Proceedings as a Mechanism for the Execution of Criminal-Law Coercive Measure  

Kristīne Buholte
Ieteikuma tiesību loma Eiropas Savienības tiesībās
The Role of Soft Law in the European Union Law

Alma Vilma Gūtmane
Starptautiska tribunāla izveides aspekti Krievijas–Ukrainas kara kontekstā
Aspects of the Establishment of International Tribunal in the Context of Russia-Ukraine War