Druviete, Ina. Pārliecība. Valoda, sabiedrība, politika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 280 lpp.

Rakstu izlase apstiprināta izdošanai LU Humanitāro un sociālo zinātņu padomes sēdē 2023. gada 20. oktobrī (protokols Nr. 13).

Grāmatā "Pārliecība. Valoda, sabiedrība, politika" apkopotas Latvijas Universitātes profesores Inas Druvietes nozīmīgākās publikācijas, kas domātas plašam lasītāju lokam, tās tapušas laikā no 2010. gada līdz 2022. gadam. Raksti sniedz ieskatu valodniecības vēsturē, sociolingvistikā, valodas un sabiedrības attiecībās, Latvijas valodas politikas aktualitātēs, iezīmējot latviešu valodas lietojuma un attīstības problēmas un to iespējamos risinājumus. Šis rakstu krājums ir turpinājums iepriekšējai Inas Druvietes publikāciju kopai “Skatījums. Valoda, sabiedrība, politika” (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010).

Pilna satura PDF (1.78 MB)

ISBN 978-9934-36-095-4
ISBN 978-9934-36-096-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/idr.23