LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu krājums

 

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki
Ieva Kalniņa (sastādītāja, zinātniskā redaktore); redkolēģija: Māra Grudule, Ieva E. Kalniņa, Ojārs Lāms, Gita Bērziņa
Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2018
ISBN 978-9934-18-384-3
doi.org/10.22364/lursug

Latvijas, Krievijas, Polijas un Vācijas pētnieku interešu lokā ir reliģijas un literatūras salīdzinošā pētniecība. Literatūrā svētuma un grēcīguma priekšstati ir mainīgi, kristīgā ētika mudina domāt par šiem jautājumiem un ir kā atskaites punkts mainīgajā pasaulē.
 

SATURS / CONTENTS

Ievads / Foreword

Ulrich Schoenborn. Mutatio est dexterae excelsi
Visaugstākais man atrāvis savu labo roku! (77. psalms, 11. rinda, U. Bērziņa tulk.)
Burkard Waldis (*um 1490, † 1556), in Riga und in Hessen*

Iveta Leitāne. Der “jüdische Text” und die jüdische Literatur in Lettlandum 1800: II Konversionsschriften / Jewish text and Jewish literature in Latvia before 1800: II Texts of Jewish converts / Ebreju teksts un ebreju literatūra Latvijā pirms 1800. gada: II ebreju konvertītu teksti

Justyna Prusinowska. They are still coming back. Heroes for the time of crisis: Vidvuds and Lāčplēsis / Viņi vienmēr atgriežas. Varoņi krīzes laikam: Vidvuds un Lāčplēsis

Ilona Miezīte. Mācītāja un dzejnieka Jāņa Steika paradokss

Sigita Kušnere. Grēcīgā sieviete 20. gadsimta sākuma latviešu modernistu darbos

Natālija Mihalenko. Bībeles tēli Vladimira Majakovska plakātos “ROSTA logi” / Biblical imagery in V. V. Mayakovski’s“Satirical windows of ROSTA”

Ingus Barovskis. Postapokaliptiskā pasaule Amandas Aizpurietes dzejā:krājuma “Turp” piemēri

Aija Priedīte. Pārdomas par garīgām un materiālām vērtībām, lasot Māras Svīres romānu “... un neuzzinās neviens”

Bārbala Simsone. Mācītāja Ralfa Kokina “Kurzemes vilkaču nostāsti”

Eva Mārtuža. Senreliģija, Dieva meklējumi un izpratne igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka romānā “Vīrs, kas zināja čūskuvārdus”

Ieva Kalniņa. Meinards Jāņa Lejiņa triloģijā “Zīmogs sarkanā vaskā” un Aivara Kļavja tetraloģijā “Viņpus vārtiem” / Meinhard in Jānis Lejiņš’ trilogy “Zīmogs sarkanā vaskā” and Aivars Kļavis’ tetralogy “Viņpus vārtiem” 

Anita Rožkalne. Vai piepūšamais jūraszirdziņš spēj glābt: Bībeles motīvu amplitūda Gundegas Repšes prozā

 

Literatūra un reliģija. Krājums veltīts Kurzemes literāta un mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei
Krājuma sastādītāji: Ieva Kalniņa, Viesturs Vecgrāvis (red.); zinātniskā redkolēģija: Māra Grudule, Ojārs Lāms, Inga Stepukoniene, Pāvels Štolls
Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2014
ISBN  978-9984-45-921-9

Grāmatā apkopoti vairāku autoru raksti, M. Grudule "G. F. Stenders un Kurzemes latviešu dziesmu grāmata (1754)",  I. Kalniņa "Mācītāju tēli Zeiboltu Jēkaba romānā "Liktenis"", I. Barovskis "Dievizpratne Velgas Kriles dzejā" u.c.