IZMĒRĪTAIS LAIKS UN TELPA
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 128 lpp.
Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. phil. Ineta Kivle

Grāmatā “Izmērītais laiks un telpa”, kas nu jau ir otrais Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra zinātnisko rakstu krājums sērijā phronesis, praxis, paideia, kopīgā diskusijā savus viedokļus pauž filosofi un filologi. Kā tiek mērīta telpa un laiks? Kā veidojas saikne starp subjektīvo un objektīvo laiku, starp objektīvi izmērāmo trīs dimensiju telpu un subjektīvo telpuztveri? Kā laiku un telpu iespējams attēlot uz papīra lapas vai datora ekrānā? Šie jautājumi aptver atšķirīgas zinātņu un mākslas jomas, un vienas nozares atbildes veido saikni ar citām. Grāmata ir salikums, kurā katrs fragments atklāj kaut ko nozīmīgu par telplaicisko plūdumu un mērvienību skalām, kurās lietas tiek mērītas saskaņā ar to izkārtojumu un plūdumu – gan objektīvi mērāmu, gan subjektivitātē konstituētu.  

ISBN 978-9984-844-13-8
ISBN 978-9984-844-11-4 (PDF)
https://doi.org/10.22364/ilt.22 

PDF (17,1 MB)

SATURS

Ineta Kivle. Priekšvārds
Ineta Kivle. Introduction
Horhe Luiss Borhess. Laiks

1. daļa. SKAITLIS KULTŪRĀ, FILOSOFIJĀ, VALODĀ

Ineta Kivle. Skaitļu polifonija: imitācija vai simulācija? 111111111 × 111111111 = 12345678987654321
Raivis Bičevskis. Skaitlis kultūrkritikas perspektīvā: valoda – sabiedrība – pasaule
Linda Gediņa. Skaitījums un iedalījums: kas kuram pakārtots
Anna Strode. Laiks un telpa: ierobežojumi kāzu norisē Livonijā 16.–17. gadsimtā
Iveta Nātriņa. Utopijas koordinātes
Inta Līsmane, Ilze Ruža. Skaitļi un fakti: ārvalstu studenti latviešu valodas apguves kontekstā

2. daļa. KALENDĀRI

Gunta Jaunmuktāne. No kalendāru vēstures
Viesturs Zanders. Ieskats latviešu trimdas kalendārniecībā (personības un tendences)

Annotations

Autori