Raivis Bičevskis, Dr. phil., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs, profesors.
Kontakti: raivis.bicevskis@lu.lv


Linda Gediņa, Dr. phil., LU neatkarīgā pētniece. Intereses: filozofiskā hermeneitika, Martina Heidegera hermeneitiskā fenomenoloģija, mākslas filozofiski teorētiskās interpretācijas, jo īpaši 20. gadsimta sākumā, filmu vēsture.
Kontakti: linda.gedina@citrus.lv


Gunta Jaunmuktāne, Mg. soc., LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja. Pētnieciskās intereses: Latvijas literatūra, kultūra, vēsture, grāmatniecība, “Valtera un Rapas” darbība laikposmā no 1912. līdz 1940. gadam un latviešu grāmatniecības vēsture.
Kontakti: gunta.jaunmuktane@lu.lv


Ineta Kivle, Dr. phil., LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniece un vadošā pētniece, Starpnozaru pētniecības centra vadītāja. Pētnieciskās intereses: starpdisciplinaritāte, ritms, skaitlis, skaņa, krāsa.
Kontakti: ineta.kivle@lu.lv


Inta Līsmane, Dr. paed., LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente. Pētnieciskās intereses: valodas filozofija, valodniecība un terminoloģija, komunikācijas teorijas.
Kontakti: inta.lismane@lu.lv


Inguna Miļūna, augstākā akadēmiskā izglītība filosofijā. Eiropas Savienības ierēdne, tulkotāja Eiropas Revīzijas palātā. Intereses: spāņu un krievu literatūra, atdzeja, gleznošana.
Kontakti: inguna.miluna@gmail.com


Iveta Nātriņa, Dr. phil., Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagoģe. Pētnieciskās intereses: kultūras filosofija, kultūras vēsture.
Kontakti: iveta_natrina@hotmail.com


Ilze Ruža, Mg. philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes lektore. Pētnieciskās intereses: angļu valoda un literatūra, valodniecība un terminoloģija.
Kontakti: ilze.ruza@lu.lv


Anna Strode, Mg. philol., klasiskā filoloģe, filoloģijas doktora zinātniskā grāda (literatūrzinātnes nozarē) pretendente. LU Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma komplektēšanas un attīstības nodaļas vadītāja, LU Humanitāro zinātņu fakultātes zinātniskā asistente. Pētnieciskās intereses: Livonijas neolatīņu literatūra, 16.–17. gadsimts.
Kontakti: anna.strode@lu.lv


Viesturs Zanders, Dr. philol., LU profesors, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks.
Kontakti: viesturs.zanders@lu.lv