Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā = Normality and Exceptionality in Philosophical Perspective. Rakstu krājums. Sastādītāja Kitija Mirončuka.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 168 lpp.

© Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022

ISBN 978-9934-18-783-4
ISBN 978-9934-18-784-1 (PDF)

https://doi.org/10.22364/nafs

Pilna teksta PDF
 

Saturs

Priekšvārds

Kitija Mirončuka
Cilvēciskie mežoņi: Francs Fanons un rasisms
https://doi.org/10.22364/nafs.01 (12-24) [PDF]

Anne Sauka
Becoming Self: A Legion of Life in a Culture of Alienation
https://doi.org/10.22364/nafs.02 (25-46) [PDF]

Olga Senkāne
Atgriešanās kustība kultūrā jeb kā norma kļūst par ideālu: Gētes “Fausta” piemērs
https://doi.org/10.22364/nafs.03 (47-62) [PDF]

Anna Auzāne
Mītrades izpausmes Henrija Deivida Toro darbā “Voldena jeb Dzīve mežā”
https://doi.org/10.22364/nafs.04 (63-72) [PDF]

Gita Leitlande
Stoicisms cauri gadsimtiem
https://doi.org/10.22364/nafs.05 (73-91) [PDF]

Zane Ozola
Cilvēka tēls patiesības spogulī
https://doi.org/10.22364/nafs.06 (92-103) [PDF]

Jurģis Klotiņš
Žaka Maritēna cilvēktiesību filosofija: 21. gadsimtā nepieciešamā normalitāte?
https://doi.org/10.22364/nafs.07 (104-123) [PDF]

Laura Bitiniece
Antīko tekstu relevance pārmaiņu laikos: piezīmes par Platona “Politiķi”
https://doi.org/10.22364/nafs.08 (124-135) [PDF]

Marta Valdmane
Izkļaušana biopolitikā: personas un sabiedrības problēma imunizācijas paradigmas ietvaros
https://doi.org/10.22364/nafs.09 (136-146) [PDF]

Igors Šuvajevs
Nekropolitikas tapšana. Piezīmes par biopolitiku
https://doi.org/10.22364/nafs.10 (147-157) [PDF]

Noslēgums

Summary. Normality and Exceptionality in Philosophical Perspective