Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion: collection of articles = Nanostrukturēti kompozītmateriāli enerģijas uzkrāšanai un pārveidošanai: rakstu krājums. Kleperis, J. (sast., proj. vad.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 157. lpp.
ISBN 978-9934-18-411-6
doi.org/10.22364/ncmesc

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas institūta, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes zinātnieku pētnieciskie rezultāti LZP sadarbības projektā Nr. 666 2014.–2017. gadā.
 

Contents / Satura rādītājs

Foreword / Priekšvārds

Introduction / Ievads (J. Kleperis)

1. Synthesis and research of carbon materials with controlled porosity / Oglekļa materiālu ar kontrolētu porainību sintēze un izpēte (G. Dobele, A. Volperts, L. Jašina, A. Žūriņš)

2. Synthesis and research of electrode and solid electrolyte materials for lithium ion batteries / Litija jonu bateriju elektrodu materiālu un cieto elektrolītu sintēze un izpēte (A. Dindune, J. Ronis, D. Valdniece, A. Orliukas, T. Salkus, V. Venckute)

3. Ionic liquids and their modification with lithium salts – synthesis and studies / Jonu šķidrumi un to modificēšana ar litija sāļiem – sintēze un pētījumi (A. Zicmanis, S. Briča, G. Vaivars, E. Sprūģis, J. Singatulovs)

4. Selection and modification of microorganisms and substrates for acquiring and separation of energy carriers / Mikroorganismu un substrātu atlase un modifikācija energonesēju ieguvei un atdalīšanai (I. Dimanta, M. Paiders, A. Gruduls, V. Nikolajeva)

5. Nanostructured materials and their thin films for Li-ion battery electrodes: synthesis, research and performance / Nanostrukturēti materiāli un to plānās kārtiņas Li-jonu bateriju elektrodiem: sintēze, pētījumi un darbība (G. Kučinskis, K. Kaprāns, G. Bajārs)

6. Nanostructured TiO2-based materials with photocatalytic properties / Nanostrukturēti TiO2 materiāli un kompozīti ar fotokatalītiskām īpašībām (A. Knoks, L. Grīnberga, J. Kleperis, I. Liepiņa, G. Bajārs)

7. Synthesis and research of nanosized materials for hydrogen storage applications / Nanomateriālu sintēze un pētījumi ūdeņraža uzglabāšanas pielietojumiem (P. Lesničenoks, I. Lukoševičs, L. Grīnberga, J. Kleperis)

About authors / Ziņas par autoriem