BIBLIOTĒKA UN PERSONĪBA. FRAGMENTU BIBLIOTĒKAS
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 192 lpp. 
Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. phil. Ineta Kivle 

Rakstu krājums “Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas” ir trešais izdevums grāmatu sērijā phronesis (gudrība), praxis (darbība), paideia (izglītība), kuru, balstoties uz ikgadējiem Latvijas Universitātes starptautisko zinātnisko konferenču sēžu materiāliem, publicēšanai gatavo LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. Krājuma pirmajā daļā publicēti pētījumi, kuri nolasīti 2021. gada 7. oktobra konferencē “Bibliotēka un personība”, otrajā daļā ‒ pētījumi, par kuriem runāts 2022. gada 17. maija konferencē “Fragmentu pasaule”. Rakstu krājumi pēc savas uzbūves ir līdzīgi bibliotēkām: tāpat kā bibliotēkas plauktā rindojas grāmatas, tā rakstu krājumā teksti – cits aiz cita. Tie katrs ir pašpietiekama vienība, kas kopā veido veselumu, un ik raksts ir daļa (fragments) krājumā. Katrs raksts ir atšķirīgs gan pēc stila un formas, gan teorētiskās pieejas, bet tie visi ir kāda veseluma daļa. Šajā grāmatā autori uz personību, fragmentu un bibliotēku galvenokārt skatās Eiropas un pasaules kontekstā, mēģinot vienot grāmatniecību, lasīšanu, fragmentus un bibliotēkas ar filosofiju, kultūras vēsturi un cilvēka izpratni vairāku gadsimtu griezumā. 

ISBN 978-9934-36-054-1 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-36-055-8 (elektronisks izdevums)
https://doi.org/10.22364/ilt.23 

Pilna satura PDF (21,5 MB)


SATURS

Ineta Kivle. Ievadam

Ineta Kivle. Preface 

Frīdrihs Šlēgels. Sholijas

Ineta Kivle. Dzīves fragments bibliotēkā: personības un fragmentu stīgojums 

1. daļa. BIBLIOTĒKA UN PERSONĪBA 

Raivis Bičevskis. Filozofa bibliotēka – no Artemīdas tempļa līdz internetam 

Rihards Kūlis. Imanuels Kants, bibliotēka un Rietumu racionālisms  

Ilze Garda. Vīnes bibliotekārs Roberts Mūzils un neizlasīto grāmatu fenomens  

Jana Dreimane. Gustavs Šaurums – mācītājs, bibliotekārs, bibliofils 

Jana Dreimane. Filozofe un literāte iekšējā trimdā: ieskats Ženijas Sūnas-Peņģerotes dienasgrāmatas lappusēs  

Beata Paškevica. Ziņas par Vidzemes mācītāja Frīdriha Bernharda Blaufūsa personīgo bibliotēku, grāmatu lasītāja un izplatītāja pieredzi  

Venta Kocere. Ojāra Zandera darba gadi bibliotēkā (1968–2000)  

2. daļa. FRAGMENTU BIBLIOTĒKAS 

Raivis Bičevskis. “... tikai fragments, kura centrs ir bezgalība”. Romantisma fragmenta filozofija un mūsdienas  

Anna Auzāne. Benjamins un Cveigs: grāmatu krāšana kā fragmentu kopojums. Haoss, kolāža, sistēma?  

Velga Vēvere. Ārteksti – priekšvārdi kā filosofiski fragmenti: Sērens Kirkegors un Frīdrihs Vilhelms Nīče 

Linda Gediņa. Elementu formas vienība mākslas darbā – abstrakcijas topogrāfija  

Linda Gediņa. Bibliotēka un lasīšana. Lasīšanas hermeneitiski fenomenoloģiska analīze 

Inta Līsmane. No daļas uz veselo, no veselā uz daļu  

Daina Šulca. Teksta fragments ierīces ekrānā  

Annotations  

Autori

Pielikumi

   

Iepriekšējie krājumi:

GRĀMATA. ZĪME. KRĀSA 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 160 lpp.

IZMĒRĪTAIS LAIKS UN TELPA 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 128 lpp.