Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia. Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš (zin. red.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp.
ISBN 978-­9934-18-­410-9
https://doi.org/10.22364/talsai

Autoru kolektīva monogrāfija ir sagatavota, balstoties uz paveikto valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektā “Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu, sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai”.


SATURS

Priekšvārds
Pateicības
Ievads. Juris Krūmiņš

I. Demogrāfijas joma: situācijas raksturojums un izaicinājumi
1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un to ietekmējošie faktori. Pārsla Eglīte
2. Sabiedrības atjaunošanas risinājumi. Dina Bite
3. Demogrāfijas jomas regulējums Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā un politikas dokumentos. Silvija Kristapsone, Ivars Indāns
4. Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko apsekojumu pieredze. Silvija Kristapsone, Ināra Kantāne
5. Sociālekonomisko faktoru un reģionālās politikas loma reģionālajā demogrāfiskajā attīstībā. Aleksandrs Dahs

II. Iedzīvotāju sastāva izmaiņas kopš 1990. gada
6. Iedzīvotāju sastāva novecošana. Atis Bērziņš
7. Etniskais sastāvs. Pēteris Zvidriņš, Atis Bērziņš
8. Ģimeņu skaits, lielums un sastāvs. Līga Āboliņa
9. Izglītības līmenis. Zane Vārpiņa
10. Iztikas līdzekļu avoti un nodarbošanās. Ināra Kantāne
11. Sabiedrības noslāņošanās un sociālās atstumtības mazināšana. Silvija Kristapsone
12. Cilvēkkapitāls un tautas attīstība. Silvija Kristapsone

III. Tautas ataudzes norišu pārmaiņas
13. Partnerattiecības, ģimeņu veidošanās un to stabilitāte. Aivita Putniņa
14. Ģimenes politikas attīstība. Līga Āboliņa
15. Dzimstības izmaiņas. Atis Bērziņš
16. Pirmsskolu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņu mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs. Kristīne Lece, Denīze Ponomarjova, Anna Kluša
17. Veselīgā mūža ilguma izmaiņas. Juris Krūmiņš

IV. Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte un to ietekmējošie faktori
18. Starptautiskā migrācija. Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis, Sigita Šulca
19. Iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības. Māris Bērziņš, Jānis Krūmiņš, Margarita Kairjaka, Toms Skadiņš
20. Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība. Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš, Māris Bērziņš, Margarita Kairjaka, Gvido Seki (Guido Sechi)

V. Diasporas saiknes ar sabiedrības norisēm Latvijā
21. Diasporas izpratne nesenās migrācijas procesos. Aija Lulle
22. Diasporas jaunieši – sabiedrības atjaunotnes potenciāls. Elīna Apsīte-Beriņa
23. Nepazaudēt grūtāk sasniedzamo diasporas kopienu potenciālu. Arta Krūmiņa

VI. Demogrāfisko izmaiņu risinājumi sabiedrības atjaunošanai

24. Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un pasākumi dzimstības veicināšanai. Līga Āboliņa, Ilmārs Mežs, Ilze Mileiko
25. Izglītība un darba tirgus. Zane Vārpiņa, Ināra Kantāne
26. Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un prognozes. Juris Krūmiņš, Atis Bērziņš

Pielikumi
1. pielikums. Tautas ataudzes un sabiedrības atjaunošanas izpētes metodoloģija un posmi
2. pielikums. Demogrāfijas jomas regulējums Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā

Autori
Summary