Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 272 lpp.

Kolektīvā monogrāfija apstiprināta publicēšanai ar LU Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 08.09.2021. lēmumu (protokola Nr. 10).
Projektu “Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu” (lzp-2018/1-0480) finansējusi Latvijas Zinātnes padome.

Zinātniskās redaktores: 
prof. Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, 
prof. Dr. sc. pol. Iveta Reinholde, 
Mg. sc. pol. Sigita Struberga

ISBN  978-9934-18-728-5
ISBN 978-9934-18-729-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/liesdu

Pilna satura PDF (3,23 MB)

 

SATURS

Ievads. Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga

Subjektīvā drošības uztvere – izpētes ietvara konstruēšana. Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga

Ekonomiskā drošība. Harijs Kārkliņš, Gunārs Valdmanis

Politiskā drošība. Malvīne Stučka, Valdis Otzulis

Vides drošība. Malvīne Stučka, Harijs Kārkliņš

Sabiedrības drošība. Aleksandra Kjakste, Sigita Struberga

Personiskā drošība. Aleksandra Kjakste, Ruta Ceple

Hibrīddraudi. Sigita Struberga, Ruta Ceple

Militārā drošība. Ruta Ceple, Valdis Otzulis

Krīzes komunikācija: sabiedrības iespējošana vai drauds subjektīvai drošības uztverei. Kristaps Celmiņš, Rovena Berga

Secinājumi

Rekomendācijas

Bibliogrāfija

Par autoriem