Raščevska, M. (red). Psiholoģiskās novērtēšanas skrīninga instrumentu komplekta izstrāde bērnu agrīnās attīstības risku atpazīšanai. 1. sējums. Skrīninga konstruktu teorētiskais pamatojums un attīstības veicināšanas intervenču pieejamība. Kolektīva monogrāfija.
[Development of psychological assessment screening toolkit for recognition of children’s early development risks. Part I. Theoretical basis of screening constructs and availability of development promotion interventions. Set of scientific articles.].
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 289. lpp.

ISBN 978-9934-36-179-1
ISBN 978-9934-36-180-7 (PDF)
https://doi.org/10.22364/psnsk.1.24 

Pilna satura PDF (3.70 MB)

Kolektīvā monogrāfija “Psiholoģiskās novērtēšanas skrīninga instrumentu komplekta izstrāde bērnu agrīnās attīstības risku atpazīšanai. I sējums. Skrīninga konstruktu teorētiskais pamatojums un attīstības veicināšanas intervenču pieejamība” ir paredzēta Latvijā jaunizstrādātā Bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekta (BAASIK) lietotājiem – ģimenes ārstiem, pediatriem, psihologiem, audiologopēdiem, logopēdiem, speciālajiem skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem, šo nozaru speciālistiem un studentiem, kā arī iekļaujošās izglītības politikas veidotājiem. Tās saturs veltīts trim būtiskiem bērnu psihiskās veselības uzraudzības stiprināšanas un iekļaujošās izglītības pilnveides jautājumiem pirmsskolas posmā. Monogrāfijā 1) zinātniski pamatots jauns, Latvijā oriģināli izstrādāts e-vidē lietojams skrīninga instrumentu komplekts (BAASIK) agrīnās attīstības risku atpazīšanai atbilstoši SSK-11 traucējumu kategoriju sistēmai; 2) analizēta situācija par bērniem (1‒6 gadi) ar attīstības riskiem pieejamām efektīvām atbalsta intervencēm pasaulē un Latvijā; 3) apkopoti psiholoģiskās novērtēšanas instrumenti, kas būtu jāadaptē un jāstandartizē Latvijas bērnu populācijā, lai kvalitatīvi nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnu padziļinātas psiholoģiskās izpētes vajadzības. Īpaša uzmanība veltīta tam, kā atpazīt mācīšanās grūtības lasīšanā, rakstīšanā un matemātikā, kā arī risināmajiem jautājumiem kvalitatīva atbalsta saņemšanai pirmsskolas periodā.

 

SATURS

Ievads

Saīsinājumi 

1. DAĻA. Bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas skrīninga instrumentu konstruktu teorētiskais pamatojums

1.1. Neirālās attīstības traucējumi bērniem (Ņikita Bezborodovs) 
1.2. Konstruktu teorētiskā pamatojuma veidošana (Malgožata Raščevska)
1.3. Intelekta un adaptīvās uzvedības konstrukti (Malgožata Raščevska) 
1.4. Runas un valodas attīstības konstrukts (Baiba Trinīte, Gundega Tomele) 
1.5. Autisma konstrukts (Ieva Bite) 
1.6. Traucējošas un disociālas uzvedības konstrukti (Ieva Bite)
1.7. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes konstrukts (Solvita Umbraško)
1.8. Trauksmes un depresijas konstrukti (Ieva Bite)
1.9. Motoriskās koordinācijas konstrukts (Malgožata Raščevska, Ieva Bite) 
1.10. Attīstošās mācīšanās traucējumu lasīšanā konstrukts (Andra Vabale)
1.11. Attīstošās mācīšanās traucējumu rakstīšanā konstrukts (Egija Laganovska)
1.12. Attīstošās mācīšanās traucējumu matemātikā konstrukts (Ineta Helmane) 
1.13. Bērnu veselības novērtēšana ārsta profilaktiskajās apskatēs saskaņā ar Latvijas likumdošanas nostādnēm (Ilze Grope)
1.14. Vispārīgas vadlīnijas psiholoģiskās novērtēšanas skrīninga instrumenta izstrādē (Malgožata Raščevska)
1.15. Bērna attīstību ietekmējošo ģimenes un vides faktoru pamatošana (Dita Nīmante) 

2. DAĻA. Pārskats par efektīvām bērnu attīstību veicinošām intervencēm un to pieejamību Latvijā 

2.1. Kas ir intervences (Ieva Bite, Zane Kronberga, Malgožata Raščevska)
2.2. Intelekta un adaptīvās uzvedības joma (Malgožata Raščevska) 
2.3. Valodas un runas attīstības joma (Baiba Trinīte, Gundega Tomele)
2.4. Komunikācijas grūtību (autisma) joma (Zane Kronberga, Ieva Bite)
2.5. Opozicionāri izaicinošas un disociālas uzvedības joma (Ieva Bite) 
2.6. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes joma (Solvita Umbraško) 
2.7. Trauksmes un depresijas traucējumu joma (Ieva Bite) 
2.8. Lasīšanas sākotnējo prasmju attīstības joma (Andra Vabale)
2.9. Rakstīšanas sākotnējo prasmju attīstības joma (Egija Laganovska)
2.10. Matemātikas sākotnējo prasmju attīstības joma (Ineta Helmane)

Kopsavilkums. No attīstības risku savlaicīgas atpazīšanas līdz efektīviem atbalsta risinājumiem (Malgožata Raščevska)

Summary. From Early Recognition of Children’s Development Risks to Effective Support Solutions (Malgožata Raščevska)

Pielikums. Daži ICD-11 traucējumi: ieteicamie terminu tulkojumi no angļu valodas latviešu valodā