Baiba Bela un Līga Rasnača (zin. red.). Sociālā darba vārdnīca. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 640 lpp.

ISBN 978-9934-18-910-4
https://doi.org/10.22364/sdtv.23

Pilna satura PDF (4.12 MB)

Vārdnīca izstrādāta LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.
Par vārdnīcas saturu atbild vārdnīcas autores un Labklājības ministrija, tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.

Vārdnīcas autores: 
Baiba Bela, Ieva Ozola, Līga Rasnača, Endija Rezgale-Straidoma, Vita Roga-Vailza, Aiga Romāne-Meiere

Redkolēģija:
Dr. phil. Signe Dobelniece, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Dr. phil. Lolita Vilka, Rīgas Stradiņa universitāte
Mg. oec., Mg. iur. Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departaments

Zinātniskie recenzenti:
Dr. pol. sc. Feliciāna Rajevska, Vidzemes Augstskola
Dr. sc. soc. Ritma Rungule, Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskais konsultants:
Dr. habil. med. Māris Baltiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija

Vārdnīca ir apstiprināta publicēšanai ar Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 13.04.2023. lēmumu (protokols Nr. 5) 

© Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2023

 

Sociālā darba vārdnīca ir tapusi, apzinoties nepieciešamību pēc informatīva un atbalstoša rīka sociālā darba praksē, sociālā darba izglītības nodrošināšanā un sociālās politikas veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni sociālā darba terminoloģijas lietojumā latviešu valodā.
Pastāvot kopējām globālā sociālā darba attīstības tendencēm, katrā pasaules reģionā un katrā valstī sociālais darbs attīstās, ņemot vērā vietējās vajadzības, kultūru, sociālekonomisko situāciju un labklājības valsts modeli. Attīstoties profesijai, attīstās arī profesijā lietotā valoda un terminoloģija, kas ir nozīmīga kā sociālā darba speciālistu saskarsmē ar pakalpojumu lietotājiem, tā arī savstarpējā komunikācijā un starpprofesionālajā sadarbībā. 
Profesijā lietotā valoda, tāpat kā valoda kopumā, gan atspoguļo, gan konstruē noteiktu pasaules ainu, tā ir būtisks instruments profesionālās darbības interpretācijā, speciālistu sadarbībā un profesijas pašizpratnē. Sociālā darbinieka lietotā valoda var ievirzīt to, kādā veidā sociālais darbinieks redz noteiktu problēmu vai tās risinājumu, kā arī to, kā izprot cilvēkus, kuriem palīdz. Vārdi ir valodas pamatvienības, tie apzīmē priekšmetus un parādības, to attiecības, vārdi palīdz izprast pasauli, bet, aplam lietoti, tie var arī maldināt. Tāpēc ir svarīgi iedziļināties lietoto vārdu nozīmēs, lai noskaidrotu, ko tie atklāj par sociālā darba būtību.