Vita Zelče, Skaidrīte Lasmane, Marita Zitmane (red.)
Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 504 lpp. : il.

ISBN 978-9934-18-999-9 (drukāts)
ISBN 978-9934-18-860-2 (PDF)

https://doi.org/10.22364/lmepe.23 

Pilna teksta PDF (16,3 MB)


Autori: Sanita Dubra, Renārs Felcis, Viktors Freibergs, Skaidrīte Lasmane, Elza Lāma, Klinta Ločmele, Diāna Polgina, Zane Radzobe, Sandis Sauka, Velta Skolmeistere, Ojārs Skudra, Rolands Tjarve, Raivis Vilūns, Laura Uzule, Vita Zelče, Kaspars Zellis, Marita Zitmane

Kolektīvā zinātniskā monogrāfija sagatavota un izdota Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektā “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” (lzp-2018/2-0260)

Rekomendēta izdošanai ar Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 2022. gada 26. maija sēdes lēmumu (protokola Nr. 7)


Grāmata “Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē” ir tapusi Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo projektu programmas projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” (2019–2020) īstenošanas rezultātā. Tās mērķis – pētīt Latvijas mediju ekoloģiju, tās stipros un vājos posmus SARS-CoV-2 izraisītās pandēmijas situācijā jauno komunikācijas tehnoloģiju apstākļos. Projekts tika realizēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā un Komunikācijas studiju nodaļā. Grāmatas autoru komandu veido šo institūciju mācībspēki un pētnieki, doktoranti un maģistranti. Pētījums par Latvijas mediju ekoloģiju pandēmijas radītajā krīzes situācijā tika īstenots 2020. gada otrajā pusē, grāmatas manuskripts tapa šī gada pēdējos mēnešos un 2021. gada sākumā.