Dite Liepa, Velga Polinska (zin. red.). Vieglā valoda. Rokasgrāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 146 lpp.
ISBN 978-9934-18-804-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/vv.r.22
Grāmatas ‘’VIEGLĀ VALODA. ROKASGRĀMATA” izstrādi līdzfinansē Eiropas Komisija, un tā izdota ERASMUS+ projektā “Promoting Easy-to-read Language for Social Inclusion (PERLSI) Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” (Nr. 2020-1-LV01-KA204-077527). Grāmata atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs grāmatas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Eiropas Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par grāmatā ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Viesturs Pauls Karnups. The Little Country That Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period. Riga: University of Latvia Press, 2022. 264 p.
ISBN 978-9934-18-785-8
ISBN 978-9934-18-786-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/lctc

Inna Šteinbuka (zin. red.). Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of Pandemic and Opportunities of the Post-Crisis Recovery. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 360 lpp.
ISBN 978-9934-18-687-5 (iespiests)
ISBN 978-9934-18-690-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/ltpepii

Gerds Herolds un līdzautori. Iekšķīgās slimības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 589 lpp.
Tulkojums no: Herold Gerd und Mitarbeiter. Innere Medizin. Köln: Gerd Herold, 2019.
No vācu valodas tulkojuši praktizējoši ārsti: A. Briede, R. Engels, R. Feders, A. Kadiša, D. Kigitoviča, A. Līce, E. Līce, A. Pekša, K. Rācenis, K. Rimicāns, S. Upmale-Engela
Projekta vadītājs Dr. Roberts Feders
ISBN 978-9934-18-663-9 (PDF)

 

Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Latvian Grammar. Rīga: University of Latvia Press, 2021,
560 pages.
ISBN 978-9934-18-635-6 (hardback)
ISBN 978-9934-18-646-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/latgram.2021

 

Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks. Latvian Soldier’s Story: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945). Riga: University of Latvia Press, 2020. 164 pp.
Translated into English by Andra Damberga
ISBN 978-9934-18-584-7
This book is dedicated to a Latvian and a soldier Roberts Dāvīds Timermanis — one of many patriots of this country, who in the middle of the 20th century was forcibly drawn into the tragic events sweeping over the state and people of Latvia. He was destined to live at the time when the young people of Latvia who had chosen the military career experienced the birth of the Latvian state on the ruins of the Russian empire, its progress as a sturdy and vibrant European country and its destruction followed by total annihilation of the people’s achievements of two decades, their hopes and aspirations.
 

Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks. Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 160 lpp.
ISBN 978-9934-18-491-8
LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49577
Ar LU mecenāta Eigita Dāvja Timermaņa atbalstu prof. Ēriks Jēkabsons un Mg. hist. Reinis Ratnieks apkopojuši arhīva un citus materiālus, aprakstot Latvijas armijas vēstures lappuses saistībā ar kapteiņa Roberta Dāvīda Timermaņa karavīra gaitām Latvijas armijā un Otrā pasaules kara laikā. Grāmata būs saistoša ikvienam, kam interesē 20. gs. pirmās puses Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture.

 

The Russian Economy: Prospects for Putin 4.0
Andis Kudors, Jānis Hermanis (Eds.). The Centre for East European Policy Studies. Rīga: University of Latvia Press, 2020. 184 p.
ISBN 978-9934-18-510-6
https://doi.org/10.22364/ceeps.repp.20
This project was implemented by the Centre for East European Policy Studies in cooperation with the Friedrich Ebert Stiftung and European Commission Representation in Latvia.

 

Alberto Torres Fernández. Manual de Literatura Hispanoamericana. University of Latvia, 2019. 464 p.
Redacción: Alla Placinska
ISBN: 978-9934-18-446-8
El manual está orientado a los alumnos de Humanidades que tienen el español como segunda lengua a nivel B2 del MCER y han decidido aplicar sus conocimientos al estudio de la Literatura. Abarca de forma muy clara y cronológica las principales etapas del desarrollo de la literatura hispanoamericana así como a sus autores más destacados. El material teórico está complementado con ejercicios que mejoran la comprensión lectora y la práctica discursiva. 

 

Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia. Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš (zin. red.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp.
ISBN 978-­9934-18-­410-9
http://doi.org/10.22364/talsai
 

 

I. Šteinbuka (zin. red.). Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi = Raising Productivity: Trends and Future Challenges. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 176 lpp.
ISBN 978-9934-18-426-0
https://doi.org/10.22364/pctni

 

Ž. Ozoliņa, I. Šteinbuka (zin. red.). Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100 = Latvia’s European Way: 15 < 30 < 100. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 192 lpp.

ISBN 978-9934-18-479-6
https://doi.org/10.22364/lec15-30-100

   

Ēriks Jēkabsons. Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918–1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler (1918–1940) = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940. Ēriks Jēkabsons, Selda Kaya Kılıç, Abdüllatif Armağan, Evren Küçük, Serdar Sarısır, Neşe Özden, 2018. ISBN 978-9934-18-398-0 (elektronisks izdevums).
LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46620

Ēriks Jēkabsons. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 248 lpp. ISBN 9984-802-56-6.

Grāmata aptver laika posmu no 1919. gada marta, kad nodibinājās pirmie sakari starp Latvijas un Polijas delegāciju Parīzes Miera konferencē, līdz 1921. gada janvārim, kad Latvija tika starptautiski atzīta „de iure”. Darba mērķis ir uz vispārējās reģiona militārpolitiskās situācijas fona no abu pušu viedokļa vispusīgi parādīt Latvijas un Polijas attiecības, atsevišķus to posmus un tiem piemītošās īpatnības, abu valstu tuvināšanās cēloņus un šīs tuvināšanās tālākās sekas. Turklāt galvenā uzmanība pievērsta tieši attiecību politiskajamun militārajam aspektam, kas šajā laikā, norisinoties aktīvai cīņai par valsts starptautisko atzīšanu un visu Latvijas zemju atbrīvošanu, bija sevišķi nozīmīgs.

 

Aut. kol. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 344 lpp.
ISBN 978-9934-18-312-6

     

Karens Petrosjans. Senķīniešu vēsturnieka sniegtās ziņas par Āzijas huņņiem. 2015. 126 lpp. ISBN 978-9934-18-032-3