I. Šteinbuka (zin. red.). Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi = Raising Productivity: Trends and Future Challenges. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 176 lpp.
ISBN 978-9934-18-426-0
https://doi.org/10.22364/pctni

Monogrāfija ir pirmais Latvijas Universitātes 2018. gada 12. maijā nodibinātā Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurētspējas foruma (LV PEAK) zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitātes un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Nodaļu autori analizē tendences, izaicinājumus un nepieciešamās izmaiņas Latvijas rīcībpolitikā.

SATURS

I. Šteinbuka. Summary
I. Šteinbuka. Ievads
Saīsinājumi

V. Dombrovskis. Produktivitāte un konkurētspēja – ekonomisko izaugsmi noteicošie faktori

I. Kasjanovs. Produktivitātes dažādās nokrāsas un nākotnes izaicinājumi ilgtspējīgas augsmes kontekstā

D. Barānova, O. Barānovs, G. Bērziņš, I. Skribāne. Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika

J. Binde. Produktivitātes un digitalizācijas attīstības tendences Latvijā

I. Stepiņa. Produktivitāte: kāpēc būtiska Latvijai un Latvijas uzņēmējiem?

Ziņas par autoriem