LU Akadēmiskais apgāds jau 15 gadus kā Latvijas Universitātes struktūrvienība izdod zinātnisko un mācību literatūru, sadarbojoties ar LU zinātņu nozaru redkolēģijām, kvalificētiem zinātniskajiem un literārajiem redaktoriem, profesionāliem grāmatu māksliniekiem un maketētājiem. Vairākkārt LU Akadēmiskā apgāda grāmatas ir nominētas grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele”, un arī šogad konkursa “Zelta ābele 2018” kategorijā “Zinātniskā literatūra” ir nominētas divas mūsu izdotās grāmatas: Valda Segliņa “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” (māksliniece – Baiba Lazdiņa; Jelgavas tipogrāfija) un Vitas Zelčes zinātniskajā redakcijā tapusī kolektīvā monogrāfija “Latvijas mediju vides daudzveidība (māksliniece – Laura Veļa; Jelgavas tipogrāfija).
Satura kvalitāte apvienojumā ar profesionālu un mākslinieciski augstvērtīgu dizainu joprojām ir viens no galvenajiem LU Akadēmiskā apgāda uzdevumiem.

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds (turpmāk – Apgāds) ir Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība, kuras darbības mērķis ir akadēmiskās literatūras izdošana atbilstoši starptautiskiem standartiem. Apgāds izdod arī populārzinātniskus, informatīvus, reklāmas un citus izdevumus, kas veicina LU tēla veidošanu sabiedrībā un piesaista skolēnu, studentu un sociālo partneru uzmanību, tādējādi nodrošinot labvēlīgu vidi LU misijas izpildei.

Apgāda pilns nosaukums latviešu valodā – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds; angļu valodā – The University of Latvia Press; vācu valodā – Akademischer Verlag der Universität Lettlands; krievu valodā – Академическое издательство Латвийского Университета; saīsinātais nosaukums – LU Akadēmiskais apgāds latviešu valodā un UL Press  angļu valodā.

Savā darbībā Apgāds ievēro Latvijas Republikas likumus “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, “Par zinātnisko darbību”, Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Autortiesību likumu, citus likumus un normatīvos tiesību aktus, LU Satversmi, LU normatīvos dokumentus un Nolikumu.

Par Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu (LU Senāta lēmums Nr. 264, 31.05.2004.)

Par LU Akadēmiskā apgāda dibināšanu (LU rīkojums Nr. 1/138, 29.06.2004.)

Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda nolikums (Apstiprināts ar LU 31.05.2004. Senāta lēmumu Nr. 264)

Par LU Akadēmiskā apgāda maksas pakalpojumiem (LU rīkojums Nr. 1/43, 02.02.2017.)

Par LU Akadēmiskā apgāda maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu (LU rīkojums Nr. 1/185, 16.06.2017.)