Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips. Zin. red. Ā. Meikališa, K. Strada-Rozenberga. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2023. 296 lpp.

ISBN 978-9934-18-964-7 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-965-4 (elektronisks izdevums)

https://doi.org/10.22364/kpol.23

Pilna teksta PDF (3,52 MB)

Autori: Kristīne Strada-Rozenberga, Ārija Meikališa, Gunārs Kūtris, Māris Leja, Oskars Kulmanis, Ērika Gribonika

 

Monogrāfija sagatavota Eiropas Savienības fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.  3.4.1.0/16/I/001) ietvaros (projekta vadītāja: Kristīne Strada-Rozenberga), veicot pētījumu “Kriminālprocesa obligātuma principa ietekme uz kriminālprocesa efektivitāti”.

Monogrāfija izdota ar Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 2023. gada 7. marta sēdes lēmumu Nr. 3.