Ivita Faituša. Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 188 lpp.
ISBN 978-9934-18-417-8
doi.org/10.22364/iaipialvtpp

SATURS
PRIEKŠVĀRDS

IEKŠĒJĀ AUDITA ATTĪSTĪBAS ANALĪZE STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ
1.1. Iekšējā audita vēsturiskās rašanās teorētiskās atziņas
1.2. Iekšējā audita jaunākie pētījumi
1.3. Iekšējā audita definīcija, starptautiskie standarti un ētikas kodekss
1.4. Iekšējā audita attīstība publiskajā sektorā mūsdienās
1.4.1. Iekšējā audita funkcija un tās nozīme
1.4.2. Iekšējā audita pieejas valsts pārvaldē Eiropā
1.5.Iekšējā audita loma risku vadības procesā
1. nodaļas kopsavilkums

2. LATVIJAS VALSTS PĀRVALDES IEKŠĒJĀ AUDITA SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS IZVĒRTĒJUMS
2.1. Iekšējā audita sistēma Latvijas valsts pārvaldē
2.1.1. Latvijas valsts pārvaldes sistēmas raksturojums
2.1.2. Iekšējā audita normatīvais regulējums Latvijas valsts tiešajā pārvaldē
2.1.3. Iekšējā audita loma Latvijas valsts tiešajā pārvaldē
2.2. Iekšējā audita sistēma Latvijas pašvaldībās
2.2.1. Latvijas pašvaldību raksturojums
2.2.2. Latvijas pašvaldību iekšējā audita pieejas
2. nodaļas kopsavilkums

3. LATVIJAS VALSTS TIEŠĀS PĀRVALDES UN LATVIJAS PAŠVALDĪBU IEKŠĒJĀ AUDITA PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS
3.1. Iekšējā audita pilnveidošana valsts tiešajā pārvaldē
3.2. Latvijas pašvaldību iespējamie risinājumi iekšējā audita jomā
3.2.1. Iekšējā audita nepieciešamība
3.2.2. Iespējamie iekšējā audita risinājumi pašvaldībās
3. nodaļas kopsavilkums

NOBEIGUMS
PATEICĪBAS
ABREVIATŪRU SARAKSTS
IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS
PIELIKUMI
SUMMARY