Sarežģītais mantojums: holokausta vietas Latvijā tūrisma un atmiņas kultūras mijiedarbībā. Aija van der Steina, Inese Runce (zin. red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 349 lpp.

Recenzētā zinātniskā kolektīvā monogrāfija tapusi Latvijas Zinātnes padomes finansētā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu (MemoTours)”. Projekta Nr. lzp-2019/1-0241.
Kolektīvā monogrāfija apstiprināta publicēšanai Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu padomes 2023. gada 30. maija sēdē (protokols Nr. 8).

Autori: Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš, Mg. hum. Elizabete Grinblate, Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Mg. hum. Diāna Popova, PhD Raivis Sīmansons, 
Mg. arhiv. Kaspars Strods, Dr. geogr. Maija Rozīte, Dr. hist. Inese Runce, Dr. oec. Aija van der Steina

ISBN 978-9934-36-040-4
ISBN 978-9934-36-041-1 (PDF)
https://doi.org/10.22364/RAXF4831 

Pilna satura PDF (6,28 MB)


SATURS

Priekšvārds. Aija van der Steina

Ievads. Aija van der Steina, Inese Runce

SAREŽĢĪTAIS MANTOJUMS: HOLOKAUSTA ATMIŅA UN TUMŠAIS TŪRISMS 

Didzis Bērziņš. Sarežģītā mantojuma atcerēšanās kā paradigma: holokausta atmiņas veidošanās procesi Latvijā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.01 | 18-40 | PDF

Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Sarežģītais mantojums un holokausta memoriālu simboliskā valoda
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.02 | 41-54 | PDF

Aija van der Steina. Tumšais tūrisms nāves un holokausta vietu kontekstā: definīcijas, jēdzieni un izpētes virzieni
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.03 | 55-75 | PDF

HOLOKAUSTA MANTOJUMS UN TŪRISTU PIEREDZE

Raivis Sīmansons. Atmiņas eiropeizācija. Holokausta mantojuma vietas Rīgā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.04 | 77-114 | PDF

Kaspars Strods. Holokausta atspoguļojums Latgales reģiona muzejos
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.05 | 115-123 | PDF

Aija van der Steina, Maija Rozīte. Holokausta piemiņas vietas Latvijā: vietējo iedzīvotāju un ārvalstu tūristu pieredze
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.06 | 124-144 | PDF

EBREJU KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS UN TŪRISMS: VIETĒJO IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME

Aija van der Steina. Ebreju mantojuma un holokausta vietas tūrisma attīstības kontekstā: attīstība un izaicinājumi iesaistīto pušu skatījumā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.07 | 146-166 | PDF

Aija van der Steina, Maija Rozīte, Kaspars Strods. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret holokausta vietu iekļaušanu tūrismā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.08 | 167-186 | PDF

Maija Rozīte. Pilsētas sarežģītā mantojuma pārvaldības problēmas, izaicinājumi un iespējamie risinājumi pilsētas tūrisma attīstības kontekstā: bijušā Rīgas geto teritorija Maskavas priekšpilsētā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.09 | 187-203 | PDF

SAREŽĢĪTĀ MANTOJUMA KOMUNIKĀCIJA

Diāna Popova. Holokausta atmiņas komunikācija sociālajos medijos
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.10 | 205-223 | PDF

Inese Runce. Holokausta piemiņas vietu komunikācija: tūrisma gidu profesionālās darbības pieredze un izaicinājumi Latvijā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.11 | 224-238 | PDF

Diāna Popova, Kaspars Strods. Ar holokaustu un ar ebreju kopienas vēsturi saistītas vietas tūrisma informācijas pieejamības kontekstā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.12 | 239-258 | PDF

HOLOKAUSTA MANTOJUMA INTERPRETĀCIJA JAUNIEŠU AUDITORIJĀ

Diāna Popova. Tumšā mantojuma institūciju izaicinājumi bērnu un jauniešu auditorijas sasniegšanā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.13 | 260-274 | PDF

Elizabete Grinblate. Holokausta komemorācijas un izglītības pārnese digitālajā vidē: atmiņas digitalizācija, datorspēles un virtuālā realitāte
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.14 | 275-290 | PDF

Raivis Sīmansons. Sarežģītās pagātnes komunikācija bērnu un jauniešu auditorijai. Žaņa Lipkes memoriāla piemērs
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.15 | 291-300 | PDF

Diāna Popova, Elizabete Grinblate, Raivis Sīmansons. Virtuālās realitātes kā ķermeniski, emocionāli un kognitīvi stimulējoša izglītības rīka nozīme tumšā  mantojuma interpretācijā
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.16 | 301-318 | PDF

NĀKOTNES REDZĒJUMS 

Aija van der Steina, Maija Rozīte. Tumšā tūrisma vietu attīstība: nākotnes vīzijas un attīstības modelis
https://doi.org/10.22364/RAXF4831.17 | 320-336 | PDF

Difficult Heritage: Holocaust-Related Sites in Latvia, in the Context of Tourism and Memory Culture.
Summary

Monogrāfijas autori​​​​​​​