Bela, Baiba, Mieriņa, Inta. Diasporas organizāciju kapacitātes un vajadzību pētījums: pētījuma rezultāti. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 80 lpp.

ISBN 978-9934-36-161-6 (PDF)
https://doi.org/10.22364/dop.23

Pilna satura PDF (2.58 MB)


Par diasporu šobrīd runājam kā par Latvijas piekto novadu, kas iedzīvotāju skaita ziņā atpaliek tikai no Rīgas un Pierīgas. Tomēr diasporu veido nevis atsevišķi emigranti, bet tieši kopēja darbošanās rada kopienu ārpus Latvijas. Latviskā identitāte un piederība, dzīvojot ārzemēs, nesaglabājas automātiski un nav pašsaprotams dotums. To uzturēt ir brīvprātīga izvēle, un tās uzturēšanā liela nozīme ir gan formālām organizācijām, gan neformālām domubiedru grupām. Mūsdienās arī darbojas arvien lielāks skaits virtuālo diasporas kopienu un grupu sociālo tīklu vietnēs, piemēram, Facebook (Meta), draugiem.lv un LinkedIn. Tomēr šis saraksts ilgu laiku nav atjaunots, un precīzas informācijas par to, kur un kādas diasporas organizācijas šobrīd darbojas, kā tās tiek finansētas, cik tām ir biedru vai pastāvīgo dalībnieku u. tml., trūkst. Mēs maz zinām par šo organizāciju darbības spektru un mērogu, resursiem un vajadzībām, nepieciešamo atbalstu un gaidām attiecībā uz sadarbību ar Latvijas valsti, kā arī nākotnes redzējumu. Šobrīd diaspora ir tik daudzveidīga kā nekad agrāk  – dažādas paaudzes, atšķirīgi izceļošanas iemesli, atšķirīga latviešu valodas prasme, daudzās mītnes zemēs latviešu dzīvesvietas un pulcēšanās vietas šķir lieli attālumi, pieaugošā dzīves dārdzība pasaulē ierobežo līdzekļus, ko var veltīt “latviešu lietām”. Kā diasporas organizācijas darbojas šajos apstākļos? Ar kādiem izaicinājumiem katrā pasaules reģionā un savās mītnes zemēs tās saskaras? 

Detalizēta un aktuāla informācija par diasporas organizācijām būtu lietderīga, izstrādājot datos balstītu plānu darbam ar diasporu, pamatojot nepieciešamo līdzekļu apmēru, plānojot vizītes pie diasporas, pasākumus ar vēstniecību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, citu Latvijas valsts iestāžu vai pašvaldības pārstāvju līdzdalību, kā arī plānojot atbalsta pasākumus un grantu konkursus diasporai.

Lai apzinātu diasporas organizācijas un neformālās domubiedru grupas, gūtu dziļāku ieskatu to ikdienas darbībā un noskaidrotu, kādi ir to resursi un vajadzības, ar kādām grūtībām tās saskaras, un izprastu, kādas ir to nākotnes iespējas, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs veica apjomīgu pētījumu.

Pētījuma mērķis ir izpētīt diasporas organizāciju daudzveidību, tām pieejamos resursus, organizāciju kapacitāti un aktuālās vajadzības. 

Pētījuma uzdevumi ir: 

  1. Izstrādāt diasporas organizāciju tipoloģiju un veikt organizāciju kartēšanu, lai izprastu, cik daudz un kāda veida organizācijas šobrīd pastāv (pēc darbības mērķa, funkcijām, mēroga, formalizācijas, teritoriālās izkliedes un pārvaldības struktūras), kā arī noskaidrot organizāciju aktivitāšu un dalībnieku spektru (kāds ir aktivitāšu formāts, biežums, apmeklējums, aktīvo dalībnieku un darbības mērķgrupas raksturojums).
  2. Noskaidrot, kādi ir diasporas organizāciju resursi – kādi ir to rīcībā esošie cilvēkresursi, finanšu resursi (tostarp kā tiek finansēta organizācijas darbība), materiālie resursi, informācijas un zināšanu resursi.
  3. Noskaidrot, kāda ir diasporas organizāciju darbības kapacitāte (darbības regularitāte, darbības mērogs, darbības plānošana, finansējuma piesaistes stratēģijas, jaunu dalībnieku piesaistes stratēģijas, sasniegtā auditorija, sadarbība ar citām iesaistītajām pusēm).
  4. Izpētīt diasporas organizāciju aktuālās vajadzības, nākotnes attīstības iespējas un potenciālu.
  5. Noskaidrot, kā diasporas organizācijas vērtē līdzšinējo valsts atbalstu – vai atbalsts tiek vērtēts kā nepieciešams, pieejams un pietiekams.

Pētījuma mērķa grupa ir diasporas organizācijas – formālās organizācijas (biedrības u. tml.), neformālās grupas (kritēriji – dalībnieku skaits virs 10 un aktivitāšu regularitāte vismaz divas reizes gadā), skolas. Pētījuma dizains ir secīgais izpētes jaukto pētījumu metožu dizains, pētījuma metodoloģija sīkāk tiks izklāstīta tālāk ziņojumā.

Pētījuma ziņojumā vispirms aplūkota pētījuma gaita (1.  nodaļa), pēc tam sniegts īss par diasporas organizācijām veikto pētījumu apskats (2. nodaļa). 3. nodaļā aplūkotas diasporas centrālās organizācijas, raksturojot dažādos pasaules reģionos pastāvošo organizāciju darbības specifiskās atšķirības. 4. nodaļā sniegta diasporas organizāciju tipoloģija un raksturots to aktivitāšu un dalībnieku spektrs. 5. nodaļā aplūkoti organizāciju rīcībā esošie resursi un to darbības kapacitāte. 6.  nodaļā analizētas diasporas organizāciju aktuālās vajadzības, nākotnes attīstības iespējas un potenciāls, kā arī organizāciju vērtējums par saņemto valsts atbalstu. Noslēgumā apkopoti secinājumi un uz pētījuma rezultātu pamata izstrādātās  rekomendācijas.